Sku­e­spil­chef er ik­ke ban­ge

BT - - NYHEDER -

Det hand­ler ik­ke om frygt, når Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter ik­ke vil op­sa­et­te Sal­man Rus­h­di­es kon­tro­ver­si­el­le ro­man ’De Sa­ta­ni­ske Vers’ fra 1988.

Det si­ger sku­e­spil­chef Mor­ten Kirks­kov, ef­ter at Ra­dio24­syv man­dag har bragt en hi­sto­rie om, at te­a­te­ret har af­vist at op­sa­et­te va­er­ket på na­tio­nals­ce­nen ef­ter la­en­ge­re tids over­vej­el­ser.

»Det har ik­ke strej­fet mig, at frygt skul­le af­hol­de os fra at la­ve det. Det har det sim­pelt­hen ik­ke. Det har ik­ke lig­get bag vo­res af­vis­ning. Jeg sy­nes da og­så selv, jeg har be­vist og hand­let så­dan, at man kan for­stå, at jeg ik­ke er ban­ge for at blan­de mig i en de­bat og ta­ge bla­det fra mun­den, hvis jeg sy­nes, det er nød­ven­digt,« si­ger sku­e­spil­che­fen.

Iføl­ge dra­ma­ti­ke­ren Has­san Prei­s­ler, der står bag idéen om at op­sa­et­te ro­ma­nen som te­a­ter­styk­ke på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, er det el­lers net­op frygt, der er år­sa­gen til be­slut­nin­gen.

Te­a­te­ret var gå­et så langt som til at un­der­sø­ge, hvor­vidt man kun­ne få ret­tig­he­der­ne til at op­sa­et­te styk­ket. En mu­lig­hed, som Rus­h­di­es agent var åben for.

Men iføl­ge Mor­ten Kirks­kov er der ta­le om en helt al­min­de­lig pro­ces og af­vis­ning, som te­a­te­ret må la­ve mas­ser af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.