Køb din pe­ber­spray i su­per­mar­ke­det

BT - - NYHEDER -

og på tank­sta­tio­ner.

»Det er et gan­ske ud­ma­er­ket vå­ben til at for­sva­re sig selv med, for­di det ik­ke gi­ver va­ri­ge ska­der. Så skul­le man bli­ve for­søgt over­fal­det, så kan man pa­ci­fi­ce­re ger­nings­man­den, ind­til man kan få til­kaldt po­li­ti­et,« si­ger Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Hos Det Kri­mi­nal­pra­e­ven­ti­ve Råd ad­va­rer man dog mod en lov­lig­gø­rel­se. Pe­ber­spray vil kun ska­be me­re vold, ly­der det.

»Jeg kan ik­ke se no­gen for­de­le ved det. Ri­si­ko­en for, at det går galt, og at pe­ber­spray vil bli­ve brugt i al­le mu­li­ge sam­men­ha­en­ge, hvor de ik­ke skal bru­ges, er me­get stor,« si­ger fore­byg­gel­ses­kon­su­lent An­ders Ras­mus­sen.

Iføl­ge be­slut­nings­for­sla­get vil ’en pe­ber­spray gi­ve bor­ge­re, der fa­er­des ale­ne ude om nat­ten, ek­sem­pel­vis un­ge kvin­der, en øget tryg­hed med bed­re livskva­li­tet til føl­ge’. Øger ut­ryg­hed Men den kø­ber An­ders Ras­mus­sen ik­ke. Tva­er­ti­mod.

»Folk vil ge­ne­relt bli­ve me­re ut­ryg­ge, for­di al­le så li­ge plud­se­lig vil gå rundt med pe­ber­spray, og på den må­de vil si­tu­a­tio­nen eska­le­re den mod­sat­te vej,« si­ger han.

Ven­stre frem­sat­te i 2014 et for­slag, der skul­le gø­re det lov­ligt at for­sva­re sig mod hjem­me­rø­ve­re med pe­ber­spray i eget hjem.

De Kon­ser­va­ti­ve var den­gang klar til at dis­ku­te­re det, så la­en­ge til­la­del­sen kun gjaldt in­den for hjem­mets fi­re va­eg­ge, mens Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce ger­ne vil­le ta­ge skrid­tet vi­de­re og til­la­de pe­ber­spray i det of­fent­li­ge rum.

For­sla­get blev skudt ned af den den­gang rø­de re­ge­ring, men nu vil Dansk Fol­ke­par­ti for­sø­ge at sam­le fler­tal igen.

Hos So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har hold­nin­gen dog ik­ke aen­dret sig.

Det hand­ler om at nå ind til ro­den af pro­ble­met, me­ner retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen (S).

»Vi skal be­ka­em­pe vold­ta­eg­ter. Vo­res op­ga­ve som po­li­ti­ke­re er at ska­be tryg­hed i nat­te­li­vet. Sva­ret på den op­ga­ve er ik­ke at si­ge, at kvin­der må have hånd­vå­ben med, men der­i­mod ska­be tryg­hed og sik­re, at fa­er­re bli­ver ud­sat for over­greb i før­ste om­gang,« si­ger ord­fø­re­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.