Avis-chef: Spio­nankla­ge er ik­ke vo­res

BT - - NYHEDER -

ANSVAR Po­li­ti­kens tid­li­ge­re an­svars­ha­ven­de chef har ik­ke no­get ansvar, når det ga­el­der en al­vor­lig be­skyld­ning mod en frem­tra­e­den­de Sta­si-ja­e­ger for selv at have fun­ge­ret som spion for Sta­si. Avi­sen var ba­re bud­brin­ger - el­ler ret­te­re: Avi­sen har blot gjort of­fent­lig­he­den den tje­ne­ste at af­slø­re nav­net på den per­son, som en kold­krigs­for­sker hav­de i tan­ker­ne, da for­ske­ren for­tal­te, at han hav­de fun­det en hidtil ukendt stor­spion.

Så­dan lød for­sva­ret i går i en injuri­esag i Kø­ben­havns By­ret fra den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Bo Li­de­gaard.

»Jeg har al­drig rejst en sig­tel­se mod Per Mi­cha­el­sen,« si­ger Li­de­gaard.

»Jeg har skre­vet i avi­sen, at det er Per Mi­cha­el­sen, som Tho­mas We­ge­ner Fri­is ta­en­ker på,« ud­dy­ber han.

Tho­mas We­ge­ner Fri­is er for­ske­ren. Han hav­de ik­ke til­stra­ek­ke­lig do­ku­men­ta­tion til at frem­la­eg­ge nav­net på den per­son, han mista­enk­te.

Og Per Mi­cha­el­sen er den jour­na­list og for­fat­ter, der har få­et ha­e­der og pri­ser for at af­slø­re dan­ske­re, som har sam­ar­bej­det med den øst­ty­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste.

Men han drev mu­lig­vis et ut­ro­ligt dob­belt­spil, frem­gik det af Po­li­ti­ken 26. maj 2012. »Kendt jour­na­list og Sta­si-ja­e­ger mista­en­kes for at va­e­re stor­spio­nen, al­le le­der ef­ter,« stod der i Po­li­ti­kens over­skrift.

Eks­po­ne­rin­gen af Per Mi­cha­el­sen er grov bag­va­skel­se, me­ner Per Mi­cha­el­sen. I by­ret­ten kra­e­ver han den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør sendt i fa­engsel og dømt til at be­ta­le en godt­gø­rel­se på 300.000 kro­ner. Sva­ert di­lem­ma Un­der af­hø­rin­gen sag­de Bo Li­de­gaard, at han stod i et sva­ert di­lem­ma, da han skul­le af­gø­re, om ar­tik­len med Mi­cha­el­sens navn skul­le tryk­kes.

»Hav­de det va­e­ret en­hver an­den end Per Mi­cha­el­sen, vil­le det va­e­re fal­det ud til den mod­sat­te si­de,« for­kla­rer han.

På grund af si­ne man­ge ar­tik­ler i Ek­stra Bla­det og to bø­ger om Sta­si og Dan­mark er Per Mi­cha­el­sen en slags ho­ved­for­fat­ter til vo­res hi­sto­rie om pe­ri­o­den, for­kla­rer han. To kil­der Avi­sen hav­de to kil­der til, hvem kold­krigs­for­ske­ren gik og ta­enk­te på.

Beg­ge var kol­le­ger, som for­ske­ren hav­de be­tro­et sig til. Den ene er dr. phil. Bent Jen­sen.

Po­li­ti­ken og ad­vo­kat Ty­ge Tri­er for­sva­rer sig blandt an­det med, at kend­te og frem­tra­e­den­de per­so­ner må fin­de sig i me­re end an­dre, når det ga­el­der om­ta­le i me­di­er­ne.

På et tids­punkt spør­ger Tri­er den 73-åri­ge Mi­cha­el­sen, om han an­ser sig selv for at va­e­re en of­fent­lig per­son. Spørgs­må­let op­le­ves som en pro­vo­ka­tion, kan man hø­re på Mi­cha­el­sens to­ne­fald:

»Jeg er jour­na­list - og jeg har alt­så og­så nog­le ret­tig­he­der! At bli­ve an­gre­bet for no­get, der kan gi­ve livsva­rigt fa­engsel. Hvor­dan kan Bo Li­de­gaard fin­de på at tryk­ke det uden no­gen form for do­ku­men­ta­tion?«

Sa­gen fort­sa­et­ter i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.