Fryg­ter Sass-bluff

BT - - NYHEDER -

ASYLANSØGERE Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, er ban­ge for, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne bluf­fer i for­hold til en ud­mel­ding om flygt­nin­gepo­li­tik­ken. Det skri­ver Thu­le­sen Da­hl i sit uge­brev, ef­ter at den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe­for­mand, Hen­rik Sass Larsen, i we­e­ken­den ud­tal­te, at der bør ind­fø­res et loft over, hvor man­ge asylansøgere og flygt­nin­ge Dan­mark kan ta­ge imod.

Iføl­ge Thu­le­sen Da­hl duf­ter det me­re af en so­loud­mel­ding end so­ci­al­de­mo­kra­tisk po­li­tik. Han ha­ef­ter sig ved, at Met­te Fre­de­rik­sen - ik­ke har be­kra­ef­tet, at det er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes linje. Mel­din­ger uden ind­hold »Jeg er ban­ge for, at der er en rig­tig god grund til, at der ik­ke var yder­li­ge­re kom­men­ta­rer! Nem­lig at grup­pe­for­mand Sass Larsen blot bli­ver brugt til at kom­me med mar­kan­te mel­din­ger om­kring ind­van­drings­spørgs­må­let. Men mar­kan­te mel­din­ger som So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ik­ke har ta­enkt sig at gå vi­de­re med. »Mar­kan­te mel­din­ger, der ale­ne har til for­mål at vin­de va­el­ge­re, som for en kort stund tror på dis­se,« skri­ver Thu­le­sen Da­hl. DF er selv be­gej­stret for idéen, som Sass Larsen er kom­met med. Hen­rik Sass Larsen vil ik­ke sa­et­te et nøj­ag­tigt tal på, men si­ger til Po­li­ti­ken, at »Dan­mark skal ta­ge imod så man­ge, som vi kan in­te­gre­re suc­ces­fuldt«.

Og det er »na­er­me­re 1000 end 10.000 om året, hvis det er dem, der er sva­ert in­te­grer­ba­re«, ly­der det.

Thu­le­sen Da­hl be­gri­ber ik­ke, at Met­te Fre­de­rik­sen ik­ke har kom­men­te­ret sa­gen, når det er »et om­rå­de, der er fuld­sta­en­dig af­gø­ren­de for he­le vort sam­funds vi­de­re ud­vik­ling«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.