Sym­pa­ti­bøl­ge for Ok­king

BT - - NYHEDER -

JENS OK­KING på ple­je­hjem­met Sym­fo­ni­en i Na­est­ved, for­tal­te søn­nen Ni­els på veg­ne af fa­mi­li­en.

Og si­den er det skyl­let ind med sym­pa­ti­til­ken­de­gi­vel­ser på mail, te­le­fon og Fa­ce­book. Folk vil hja­el­pe »Vi er me­get gla­de for sym­pa­tien, og at folk bak­ker så­dan op. Jeg for­sø­ger of­te at gå udenom de­bat­forum­mer for­di der tit er så man­ge ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer, men her er det stort set kun po­si­tivt.«

»Vi har få­et fle­re di­rek­te hen­ven­del­ser fra folk, der ger­ne vil hja­el­pe. Det er ret over­va­el­den­de og vi er vir­ke­ligt gla­de for støt­ten. En del af pak­ken er, at vi ger­ne selv vil be­hand­les or­dent­ligt, men vi hå­ber og­så, at der helt over­ord­net kom­mer fo­kus på ae­l­dreplej­en i Dan­mark. Vi hå­ber, at min fars sag kan va­e­re med at gø­re en for­skel,« si­ger Ni­els Ok­king, der ud­over de helt al­min­de­li­ge dan­ske­re, der bak­ker op og vil hja­el­pe, og­så har få­et hen­ven­del­ser fra tv-kok­ken Sø­ren Ger­ri­cke, der vil in­vi­te­re Jens Ok­king på en god mid­dag, mens DRs le­gen­de Poul Thom­sen, kendt Vi har få­et fle­re di­rek­te hen­ven­del­ser fra folk, der ger­ne vil hja­el­pe. fra blandt an­det ’Dus med dy­re­ne’, og­så har hen­vendt sig med støt­te og ka­er­li­ge hils­ner til sin gam­le tv-ven, Jens Ok­king.

»Min far er me­get glad for støt­ten og op­ma­er­k­som­he­den. ’Selv­om man ik­ke har si­ne eg­ne ta­en­der, så kan man godt bi­de fra sig’, sag­de han søn­dag, da de før­ste re­ak­tio­ner kom ind,« forta­el­ler Ni­els Ok­king.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.