’Vi mang­ler ik­ke no­get’

BT - - NYHEDER -

HJEM be­hand­ling på Sym­fo­ni­en i Na­est­ved, er der dog me­re po­si­ti­ve to­ner fra de be­bo­e­re, BT mød­te i Rin­ge.

Ple­je­hjem­met, som har plads til 58 fa­ste be­bo­e­re, er det stør­ste af i alt ni i Faa­borg-Midt­fyn Kom­mu­ne.

Ni­els Ove Jør­gen­sen, som er 93 år, flyt­te­de ind på Tin­ga­ger Ple­je­hjem for halvan­det år si­den. Ind­til da bo­e­de han i eget hus et an­det sted i by­en. Den tid­li­ge­re land­mand, som i dag er blind, har kun godt at si­ge om sin hver­dag og ple­je i det he­le ta­get.

»Det er et han­di­cap at va­e­re blind, men jeg fø­ler mig dej­lig tryg her. Der kom­mer hja­elp med det sam­me, når man har brug for den, og folk er så flin­ke til at hja­el­pe. Vi mang­ler ik­ke no­get, så jeg er godt til­freds,« si­ger Ni­els Ove Jør­gen­sen. Får tra­e­net be­ne­ne På trods af sit syns­han­di­cap får han tra­e­net be­ne­ne og går tu­re på gan­ge­ne med sin rol­la­tor, li­ge­som han føl­ger med i, hvad der rø­rer sig i sam­fun­det. Bå­de gen­nem ly­den fra tv’et i den sto­re rum­me­li­ge lej­lig­hed, og ved at han en gang om ugen på skift får bragt ar­tik­ler fra Ber­ling­s­ke, Po­li­ti­ken el­ler Jyl­lands-Po­sten som ly­da­vis, så han kan hol­de sig op­da­te­ret.

Der­u­d­over er han fast del­ta­ger i de ugent­li­ge san­gaf­te­ner og ved gud­stje­ne­ster­ne, som bli­ver holdt hver an­den tors­dag i fa­el­les­sa­len.

En an­den be­bo­er er El­se Ma­rie Mor­ten­sen, som i na­e­ste må­ned kan fejre sin 101 års fød­sels­dag. Hun er op­rin­de­lig fra Aar­hus og har få­et plads på ple­je­hjem­met i Rin­ge, for­di hen­des dat­ter Jon­na bor i by­en.

»Det er al­le ti­ders det he­le. Jeg har haft et godt liv, og jeg får en god be­hand­ling her. Og så er det jo dej­ligt, at min dat­ter bor na­e­sten li­ge ved si­den af,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.