Nej, tog­drift støt­tes i for­vej­en mas­sivt

BT - - NYHEDER -

KRI­STI­AN PIHL LORENTZEN

sa­en­ke bil­let­pri­ser­ne med er der ik­ke. Skat­tey­der­ne be­ta­ler al­le­re­de en stor del af gil­det, for­di den kol­lek­ti­ve tra­fik støt­tes mas­sivt i for­vej­en, f.eks. får DSB i om­eg­nen af 4 mil­li­ar­der fra sta­ten om året. Jeg vil ik­ke love sa­enk­ning i bil­let­pri­ser, men til gen­ga­eld hol­des der fast i takst­lof­tet, som be­ty­der, at bil­let­pri­ser­ne kun kan sti­ge i sam­me tem­po som pri­ser og løn. En ma­er­k­bar sa­enk­ning af bil­let­pri­ser­ne vil­le ko­ste man­ge man­ge mil­li­ar­der yder­li­ge­re, og de pen­ge har vi ik­ke. Bed­re led­nin­ger og el-tog er der­i­mod en en­gangs­ud­gift, vi får gavn af man­ge år frem.

nu en stor ud­for­dring i at sik­re en på­li­de­lig tog­drift, og det er her, kra­ef­ter­ne skal fo­ku­se­res. Det vil bl.a. ske ved at sik­re på­li­de­li­ge el-tog hur­tigst mu­ligt. Jer­n­ba­ne­drift er ut­ro­lig dyrt, for­di det er fyldt med tek­nik og dyr drift i det he­le ta­get – det er ik­ke til­fa­el­det med bus­ser. Det er ba­re dyrt at kø­re med tog, selv­om sta­ten støt­ter med et stort be­løb hvert år.

PEN­GE­NE TIL AT VI SKAL HOL­DE VI HAR NET­OP

fast i tog­drif­ten, for­di der er man­ge, som fo­re­tra­ek­ker den­ne rej­se­form, så de ek­sem­pel­vis kan sid­de og ar­bej­de, mens de rej­ser. På la­en­ge­re sigt skal der kom­me me­re kon­kur­ren­ce på jer­n­ba­nen. Li­ge nu er der an­dre til­bud, f.eks. med fjer­n­bus­ser, men fra 2020 skal kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen på jer­n­ba­nen for­bed­res, og det tror jeg og­så vil hja­el­pe til at hol­de pri­ser­ne ne­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.