’ ’

BT - - NYHEDER -

OF­FENT­LIG TRANSPORT ER ME­RE KON­KUR­REN­CE ER

En ma­er­k­bar sa­enk­ning af bil­let­pri­ser­ne vil­le ko­ste man­ge man­ge mil­li­ar­der

grønt, og to­get er den grøn­ne­ste trans­port­form. Når der er man­ge, som kø­rer sam­men i et tog, er det langt me­re ba­e­re­dyg­tigt, end når folk ta­ger bi­len, hvor der i gen­nem­snit kun sid­der 1,2 per­so­ner i hver bil. Det hand­ler om, om man vil pri­o­ri­te­re den kol­lek­ti­ve tra­fik, el­ler om man, som Kri­sti­an Pihl Lorentzen, sy­nes, det er bi­lens tur til at bli­ve pri­o­ri­te­ret, og der­for hel­le­re vil bru­ge pen­ge­ne på me­re as­falt. Selv­føl­ge­lig er der råd til at sa­en­ke bil­let­pri­ser­ne – det er blot et spørgs­mål om po­li­tisk pri­o­ri­te­ring.

ik­ke en god idé. Hvis der kom­mer me­re kon­kur­ren­ce på jer­n­ba­nen, er jeg ret sik­ker på, at sam­men­ha­en­gen går fløjten. Hvis der kom­mer fle­re ope­ra­tø­rer ind og kø­rer på de dan­ske jer­n­ba­ner, tror jeg ik­ke på, at man kan sik­re den sam­men­ha­eng, som bur­de va­e­re på det dan­ske jer­n­ba­ne­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.