Kom så i sving!

BT - - DEBAT -

BØRN 11-åri­ge dan­ske børn er blandt de dår­lig­ste i Eu­ro­pa, når det kom­mer til at be­va­e­ge sig mindst en ti­me om da­gen. Isa­er pi­ger­ne hal­ter i en ny rap­port fra Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) ef­ter og over­gås i un­der­sø­gel­sens 42 med­vir­ken­de lan­de kun i fy­sisk lad­hed af de­res ita­li­en­ske mod­styk­ker.

Ud­vik­lin­gen er iføl­ge sund­heds­pro­fes­sor Ben­te Klar­lund ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet be­kym­ren­de, for­di den dag­li­ge mo­tion har be­tyd­ning for me­re end ba­re fy­sisk velva­e­re.

»Der er in­gen tvivl om, at det vir­ke­lig be­ty­der no­get for de­res sund­hed, men og­så bør­ne­nes ind­la­e­ring og ge­ne­rel­le triv­sel er be­tin­get af, at de er fy­sisk ak­ti­ve,« si­ger hun.

Af un­der­sø­gel­sen fra WHO frem­går det, at de hver­dags­slø­ve, 11-åri­ge dan­ske børn sco­rer ma­er­k­bart bed­re, når det kom­mer til at dyr­ke hård fy­sisk mo­tion i mindst to ti­mer om ugen. Tid for­an ska­er­men Og­så her er der dog ta­le om et fald si­den den se­ne­ste un­der­sø­gel­se i 2008.

»Der er en ud­vik­ling i sam­fun­det, hvor børn i høj grad mod­ta­ger in­for­ma­tion og un­der­hold­ning gen­nem ska­er­me, og der­for bli­ver det vig­ti­ge­re og vig­ti­ge­re at fo­ku­se­re på de­res hver­dags­mo­tion,« si­ger Ben­te Klar­lund.

Sund­heds­sty­rel­sen ki­ck­star­ter i den­ne uge en kampag­ne, der net­op fo­ku­se­rer på børns dag­li­ge mo­tion.

For iføl­ge Tue Kri­sten­sen, der er pro­jekt­le­der i Sund­heds­sty­rel­sen, er Der er in­gen tvivl om, at det vir­ke­lig be­ty­der no­get for de­res sund­hed, men og­så bør­ne­nes ind­la­e­ring og ge­ne­rel­le triv­sel er be­tin­get af, at de er fy­sisk ak­ti­ve fy­sisk ak­ti­vi­tet an­det og me­re end at gå til fod­bold el­ler svøm­ning. Fora­el­dre­nes ansvar »Det kan li­ge­så godt va­e­re, at bør­ne­ne skal cyk­le til sko­le i ste­det for at bli­ve kørt, at de går el­ler lø­ber en tur med hund­en, når de kom­mer hjem fra sko­le el­ler hja­el­per med ha­ve­ar­bej­det, si­ger han og op­for­drer fora­el­dre­ne til at kom­me me­re på ba­nen.

Det hand­ler om at sa­et­te nog­le ram­mer for bør­ne­ne og vi­se dem, at fy­sisk ak­ti­vi­tet er man­ge ting,« si­ger Tue Kri­sten­sen.

I Fora­el­dre­or­ga­ni­sa­tio­nen Sko­le og Fora­el­dre er for­mand Met­te With Ha­gen­sen po­si­tiv over for kampag­nen, som hun op­fat­ter som et for­søg på en hja­el­pen­de hånd frem for en kri­tik.

»Al­le fora­el­dre ved jo godt, at det er vig­tigt, at børn be­va­e­ger sig hver dag, men vi ved og­så som fora­el­dre, at det er sva­ert at få dem til at gø­re det,« si­ger hun.

Der­for fa­e­ster bå­de fora­el­dre­for­man­den og pro­fes­sor Ben­te Klar­lund lid til, at sko­lere­for­mens krav om mindst 45 mi­nut­ters be­va­e­gel­se om da­gen kom­mer til at fun­ge­re.

»Loven er ik­ke dum. Den vil have ef­fekt, hvis den bli­ver vir­ke­lig­gjort al­le ste­der, og den er nok vig­ti­ge­re nu end den gang, man ud­ta­enk­te den,« si­ger Ben­te Klar­lund.

Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler børn og un­ge at va­e­re mo­de­rat fy­sisk ak­ti­ve mindst en ti­me om da­gen. Tre gan­ge om ugen skal der i 30 mi­nut­ter ind­gå ak­ti­vi­tet med ’høj in­ten­si­tet’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.