Be­tjent fri­fun­det i sag om sort mands død i Bal­ti­mo­re

BT - - DEBAT -

En af de i alt seks po­li­ti­be­tjen­te, som er sig­tet i for­bin­del­se med den 25-åri­ge Fred­die Grays død i Bal­ti­mo­re i april sid­ste år, er ble­vet fri­fun­det i samt­li­ge an­kla­ge­punk­ter.

Det har dom­mer Bar­ry Wil­li­ams be­slut­tet ved by­ret­ten i Bal­ti­mo­re i del­sta­ten Maryland.

Den af­ro­a­me­ri­kan­ske Fred­die Gray dø­de 19. april 2015, ef­ter at han var kom­met til ska­de un­der en po­li­ti­trans­port 12. april. Han dø­de som føl­ge af en ska­de på rygsøj­len, som han iføl­ge de rets­me­di­cin­ske un­der­sø­gel­ser på­drog sig un­der trans­por­ten i et sa­lat­fad.

Po­li­ti­be­tjent Edward Nero var an­kla­get for over­fald, at have ud­sat Fred­die Gray for fa­re og to til­fa­el­de af em­beds­mis­brug.

Sa­gen, der var den se­ne­ste, hvor sor­te ame­ri­ka­ne­re til­sy­ne­la­den­de får en ek­stra hård­ha­en­det be­hand­ling af po­li­ti­et, før­te til de­mon­stra­tio­ner og op­tø­jer i Bal­ti­mo­re og fle­re an­dre ame­ri­kan­ske by­er i da­ge­vis.

Bal­ti­mo­res borg­me­ster, Step­ha­nie Rawlings-Bla­ke, har ud­sendt en er­kla­e­ring, hvori hun ap­pel­le­rer til by­ens bor­ge­re om at for­hol­de sig i ro.

»I til­fa­el­de af uro­lig­he­der i by­en er vi klar til at re­a­ge­re,« ud­ta­ler hun.

Edward Nero for­svar­sad­vo­ka­ter har un­der he­le sa­gen ar­gu­men­te­ret for, at Fred­die Grays an­hol­del­se var be­ret­ti­get, og at Nero hav­de me­get lidt med ha­en­del­sen at gø­re.

Iføl­ge ad­vo­ka­ter­ne rør­te be­tjen­ten al­drig Gray, und­ta­gen da han hjalp ham ind i po­li­ti­bi­len og for­søg­te fin­de den an­hold­tes ast­main­ha­la­tor.

Blandt de seks be­tjen­te i sa­gen er der ta­le om tre hvi­de maend, to sor­te maend og en sort kvin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.