Mer­kel tviv­ler på visum­fri­hed

BT - - NYHEDER -

Tys­klands for­bund­skans­ler, An­gela Mer­kel vur­de­rer, at visum­fri­hed for tyr­ke­re ik­ke vil kom­me i stand som plan­lagt 1. juli.

Mer­kel si­ger, at Tyr­ki­et mang­ler at op­fyl­de nog­le af de be­tin­gel­ser, som EU stil­ler. Mer­kel si­ger, at hun over for de tyr­ki­ske le­de­re har ud­trykt be­kym­ring over det tyr­ki­ske par­la­ments ny­li­ge be­slut­ning om at fra­ta­ge vis­se med­lem­mer par­la­men­ta­risk im­mu­ni­tet.

»Jeg har i vo­res drøf­tel­ser i dag gjort det klart, at det er nød­ven­digt med et uaf­ha­en­gigt rets­sy­stem, at det er nød­ven­digt med uaf­ha­en­gi­ge me­di­er og et sta­er­kt par­la­ment,« si­ger An­gela Mer­ke.

Sne­se­vis af bl.a. pro­kur­di­ske med­lem­mer af par­la­men­tet vil bli­ve ramt af be­slut­nin­gen om at op­ha­e­ve par­la­men­ta­risk im­mu­ni­tet.

Er­do­gan har op­for­dret til rets­for­føl­gel­se af med­lem­mer af det pro­kur­di­ske par­ti HDP. Han me­ner, at de­res par­ti er en for­la­en­gel­se af den for­bud­te mi­li­tan­te grup­pe Kur­di­stans Ar­bej­der­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.