Ma­don­na svi­net til ef­ter Prin­ce-hyl­dest

BT - - NYHEDER -

fin­der in­spira­tion en ra­ek­ke ste­der – her­i­blandt byg­ge­bran­chen, fan­ta­si­ver­de­nen og kon­flik­ter.

»Li­ge­som i an­dre le­ge er kon­flikt en na­tur­lig del af et barns ud­vik­ling. Vi for­sø­ger al­tid at bru­ge hu­mor, når vi kan, for at nedt­o­ne gra­den af kon­flikt,« si­ger han som kom­men­tar til un­der­sø­gel­sen. UTAK op­tra­e­den de­di­ke­ret til Prin­ce ba­re for­fa­er­de­lig,’ skri­ver en Twit­ter­bru­ger blandt an­det. Hvem el­lers har for­ma­tet? Det er dog ik­ke al­le, der er eni­ge i, at den stortan­lag­te Prin­ce-hyl­dest var så for­fa­er­de­lig.

En Twit­ter-bru­ger på­pe­ger blandt an­det, hvor­dan det er op­lagt, at det net­op er Ma­don­na, der hyl­der Prin­ce, for­di hun, Mi­cha­el Ja­ck­son og Prin­ce be­trag­tes som tre af de stør­ste nav­ne no­gen­sin­de in­den for po­p­mu­sik­kens ver­den.

Al­le­re­de in­den Billboard Mu­sic Awards løb af stab­len søn­dag, hav­de fle­re ud­trykt be­kym­ring over, at Ma­don­na skul­le stå for en hyl­dest. Der­for hav­de fle­re fans tid­li­ge­re ind­ledt en un­der­skrif­tind­sam­ling, der skul­le få Billboard til at stop­pe den plan­lag­te tri­bu­te.

Men pro­du­cer på showet Mark Brac­co for­sva­re­de al­le­re­de tors­dag val­get af Ma­don­na.

»Hør her, jeg sy­nes, al­le har ret til de­res me­ning, og al­le må have de­res egen me­ning, men jeg vil si­ge, at vi er bea­e­re­de, og vi kun­ne ik­ke va­e­re me­re be­gej­stre­de over, at Ma­don­na er en del af showet og hyl­der en, der var hen­des ven og kol­le­ga. Jeg tror, det bli­ver fan­ta­stisk,« sag­de Mark Brac­co i et in­ter­view i The As­so­ci­a­ted Press tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.