Sko­lepi­ger dra­ebt i brand

BT - - NYHEDER -

BRAND Mindst 17 pi­ger er dø­de, ef­ter at en brand brød ud på de­res kol­le­gi­um på en pri­vatsko­le i Thailand. Det skri­ver det fran­ske nyheds­bu­reau AFP. Bran­den fandt sted i den nord­li­ge del af lan­det i di­strik­tet Chi­ang Rai.

»Bran­den brød ud klok­ken 23 søn­dag af­ten. 17 pi­ger er dra­ebt og to er sta­dig sav­net. Fem er sår­et, og to af de sår­e­de er i kri­tisk til­stand,« si­ger den lo­ka­le po­li­ti­chef, Pray­ad Sings­in, til AFP.

Sko­len, der bli­ver dre­vet af en lo­kal fond, hu­ser pi­ger i al­de­ren tre til 13 år, op­ly­ser han.

Iføl­ge AFP hu­ser sko­len isa­er ele­ver fra fat­ti­ge stam­mer i bjerg­om­rå­der­ne. År­sag ukendt »Bran­den er sluk­ket, men år­sa­gen er sta­dig ved at bli­ve ef­ter­for­sket,« si­ger po­li­ti­chef Pray­ad Sings­in. Bil­le­der på sko­lens Fa­ce­book-si­de vi­ser brand­ma­end, der ka­em­per med at få styr på flam­mer­ne i den hvi­de to­e­ta­gers­byg­ning.

Stam­mer­ne i de thailand­ske bjer­ge le­ver of­te af­skå­ret fra sy­ste­met, og de hal­ter ge­ne­relt ef­ter på ud­dan­nel­se, ud­vik­ling og sund­hed.

Ulyk­ker er ik­ke en sja­el­den­hed i Thailand, der ge­ne­relt har la­ve stan­dar­der for sund­hed og sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.