For lidt kød på ’Bre­aking Bad’-ef­ter­føl­ger

BT - - KULTUR -

ANMELDELSE før­ste epi­so­de. Se­ri­en hand­ler om trans­for­ma­tio­nen, hvor den ’go­de’ fyr for­vand­les til en kri­mi­nel ad­vo­kat, som ord­ner af­fa­e­rer for en af de mest be­ryg­te­de king­pins i tv­hi­sto­ri­ens tid. Ka­rak­ter får frit spil Man­den bag den­ne el­ske­de tv­fi­gur, Bob Odenkirk, er en stjer­nesku­e­spil­ler med hu­moren som sin for­ce. Han gjor­de det be­kym­rings­ful­de og mør­ke uni­vers i ’Bre­aking Bad’ lidt ly­se­re.

Man må gi­ve for­fat­ter­ne bag ’Bet­ter Call Saul’, at de gi­ver Bob Odenkirks ka­rak­ter frit spil. Dog kan man fø­le, at der er lidt for me­get pres på hans skul­dre. Gil­li­ans bril­li­an­te is­censa­et­tel­se har nostal­gi­ske fø­le­re til­ba­ge til ’Bre­aking Bad’, og vi mø­der og­så en ra­ek­ke ka­rak­te­rer her­fra, som gu­i­der Jim­my på vej. Men der skal føl­ges op med me­re dyb­de og sub­stans, så der ik­ke la­eg­ges al ansvar for showets ud­fol­del­se over på Bob Odenkirk. Og selv­om det har va­e­ret en god start med to sa­e­so­ner, så har de må­ske ef­ter­ladt os lidt for sult­ne ef­ter me­re.

Bor­det blev da­ek­ket flot op, men ap­pe­tit­ten er ik­ke ble­vet stil­let. Hel­dig­vis er en sa­e­son 3 på vej. Vi må hå­be, at der kom­mer nye ret­ter på bor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.