Kon­tro­ver­si­el te­a­ter­chef

BT - - NAVNE -

ro­man­pro­jek­ter, som vi pri­o­ri­te­rer hø­je­re’.

Kri­tik­ken har al­le­re­de va­e­ret højlydt og mi­stan­ken går på, om det er et po­li­tisk fra­valg fra sku­e­spil­che­fens si­de .

’Det er en slap, slap, slap be­slut­ning, men når man ta­en­ker på, hvem der har ta­get be­slut­nin­gen, så er man ik­ke over­ra­sket la­en­ge­re,’ har det bl.a. lydt fra Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer Alex Ahrendt­sen til Ek­stra Bla­det.

At Mor­ten Kirks­kov må la­eg­ge øre til lidt af hvert den kom­men­de tid, sy­nes sik­kert. Han har så langt fra gjort sig uma­ge med at skju­le, hvor hans po­li­ti­ske sym­pa­ti­er lig­ger. I for­bin­del­se med den ver­se­ren­de flygt­nin­ge­de­bat gav han i ja­nu­ar de Ik­ke ba­re i det sy­døst­li­ge Eu­ro­pa, men nu og­så i Dan­mark har de se­ne­re års ud­vik­ling vist, at det ik­ke la­en­ge­re er en hyste­risk over­re­ak­tion at tra­ek­ke fa­scis­me­el­ler na­zis­me­kor­tet dan­ske po­li­ti­ke­re en op­sigtsva­ek­ken­de op­sang på de­bat­si­der­ne i Ber­ling­s­ke. ’Løm­mel­re­ge­ring’ Sku­e­spil­che­fen, som er på det hold, der ger­ne ser, der blev gjort me­re for asylansøgere, tal­te om fa­scis­me og en ’løm­mel­re­ge­ring’:

’Ik­ke ba­re i det sy­døst­li­ge Eu­ro­pa, men nu og­så i Dan­mark har de se­ne­re års ud­vik­ling vist, at det ik­ke la­en­ge­re er en hyste­risk over­re­ak­tion at tra­ek­ke fa­scis­me- el­ler na­zis­me­kor­tet,’ skrev sku­e­spil­che­fen bl.a.

53-åri­ge Mor­ten Kirks­kov, der er ud­dan­net fra Sku­e­spil­ler­sko­len ved Oden­se Te­a­ter i 1990, har det med at bra­ge ud med tin­ge­ne.

I en ar­ti­kel i Ber­ling­s­ke er det be­skre­vet, hvor­dan Mor­ten Kirks­kov tog et di­rek­te til­løb, da han som ung sprang ud som ho­mo­seksu­el.

’Sam­men med en ve­nin­de for­fat­te­de Mor­ten Kirks­kov en tem­me­ligt eks­pli­cit tekst til gym­na­siets sprit­dup­li­ke­re­de sko­le­blad, hvori de beg­ge sprang ud - hun som les­bi­sk, han som bøs­se.’

Mor­ten Kirks­kov har in­stru­e­ret og haft fle­re rol­ler. Bl.a. duk­ke­de han op som de­par­te­ments­chef i tv-se­ri­en ’Bor­gen’. I 2010 de­bu­te­re­de han som ro­man­for­fat­ter med ’Kap­gang’. Bo­gen byg­ger på hans eg­ne op­le­vel­ser som te­e­na­ged­reng i 70’er­nes Søn­der Om­me. Han har va­e­ret sku­e­spil­chef på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter si­den 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.