TIP BT

BT - - TV -

GIMMICK Hans chi­lis­mag­nings­vi­deo­er har gi­vet ham over 285.000 li­kes på Fa­ce­book og fle­re mil­li­o­ner af­spil­nin­ger på YouTu­be. Men tin­ge­ne er ik­ke helt, som de ple­jer at va­e­re i den ny­e­ste vi­deo på Chi­li Klaus’ Fa­ce­book­si­de. Plud­se­lig er det nem­lig ham selv, og ik­ke per­so­nen ved si­den af, der er ta­et på at ka­pi­tu­le­re.

Claus Pil­gaard, som er hans bor­ger­li­ge navn, er nor­malt den, der gi­ver ken­dis­ser sve­de­tu­re og tå­rer i øj­ne­ne ved hja­elp af nog­le af ver­dens hot­te­ste frug­ter. Men han end­te med selv at kom­me på ude­ba­ne, ef­ter han fik et opkald fra pro­du­cen­ten bag bil­pro­gram­met ’Top Gear’. Som den al­ler­før­ste gang »Jeg føl­te, at det var li­ge­som at skul­le spi­se en chi­li for før­ste gang. Jeg vid­ste ik­ke helt, hvad der skul­le ske, men jeg var sik­ker på, at det vil­le bli­ve helt van­vit­tigt,« si­ger Chi­li Klaus.

Til­bud­det fra den en­gel­ske tv-ka­nal lød på en kø­re­tur på Vå­ler­ba­nen i Nor­ge med den ver­den­skend­te,

VEJRET I DAG

Jeg drøm­te egent­lig om, at The Stig, el­ler en af va­er­ter­ne, og­så skul­le spi­se chi­li, men det er for far­ligt at gø­re det, mens man sid­der bag rat­tet ma­ske­re­de chauf­før The Stig.

Det skul­le ske i an­led­nin­gen af, at 23. sa­e­son af ’Top Gear’ har dansk pre­mi­e­re på BBC Brit 31. maj.

Kra­vet fra BBC var dog, at dan­ske­ren un­der tu­ren skul­le spi­se en chi­li ’fra øver­ste hyl­de’, som han selv kal­der de al­ler­sta­er­ke­ste frug­ter. Og det sag­de chi­li-el­ske­ren selv­føl­ge­lig ja tak til.

»Jeg drøm­te egent­lig om, at The Stig, el­ler en af va­er­ter­ne, og­så skul­le spi­se chi­li, men det er for far­ligt at gø­re det, mens man sid­der bag rat­tet,« si­ger Chi­li Klaus.

Der­for fik ra­cer­kø­re­ren i den ka­rak­te­ri­sti­ske hvi­de dragt og hjelm lov til at sty­re tem­po­et, mens chi­li­meste­ren stod for un­der­hold­nin­gen. Ta­et på at ta­be ho­ve­d­et Mens The Stig tra­e­der spe­e­de­ren i bund, spi­ser Chi­li Klaus i vi­deo­en

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

en af ver­dens sta­er­ke­ste chi­li­er, kal­det na­ga vi­per – og i dét øje­blik går det op for ham, at The Stig sid­der med mag­ten.

»Bag­ef­ter føl­tes det, som om mit ho­ved vil­le ry­ge af. Det gjor­de det hel­dig­vis ik­ke, men der er in­gen tvivl om, at The Stig har va­e­ret på et ud­vi­det kø­re­kur­sus,« slår Chi­li Klaus fast ef­ter tu­ren på Vå­ler­ba­nen.

*Ko­ster kun alm. SMS/MMS-takst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.