Tak­ker Agger af ?

Da­ni­el Agger kan have spil­let sin sid­ste kamp for Brøndby. Fe­ner­ba­h­ce lu­rer på dan­ske­ren, og en ska­de i gårs­da­gens ne­der­lag til Viborg kan ko­ste hans to sid­ste kam­pe i sa­e­so­nen

BT - - SUPER LIGA - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

Over 250 kam­pe for Li­ver­pool i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, an­fø­rer for det dan­ske lands­hold og der­til­hø­ren­de 70+ land­skam­pe. Brøndby-spil­ler helt ind til be­net. En af Danmarks bed­ste fod­bold­spil­ler gen­nem ny­e­re tid står på ta­er­s­k­len til at su­ge et par år me­re ud af sin kar­ri­e­re – el­ler stop­pe. Stop­pe i den klub, som han fo­rel­ske­de sig i. Den klub, der fo­rel­ske­de sig i ham. På ta­er­s­k­len til at si­ge far­vel til de fans, der drøm­te om hans re­tur. Dem, der drøm­te om bed­re ti­der med ham, de­res kul­tu­rel­le an­fø­rer, i spid­sen. I ste­det blev drøm­me­ne til ufor­løst vir­ke­lig­hed.

For ka­er­lig­heds­hi­sto­ri­en har ik­ke va­e­ret per­fekt. Den har ik­ke va­e­ret ro­sen­rød. Langt fra. Den har til ti­der va­e­ret de­ci­de­ret ulyk­ke­lig med tra­e­ner­fy­rin­ger, ska­der og svin­gen­de re­sul­ta­ter. Og nu står han dér. Da­ni­el Agger. På ta­er­s­k­len til at luk­ke dø­ren for al­tid til Brøndby. I hvert fald som spil­ler.

Agger ska­det igen-igen

I kulis­sen står tyr­ki­ske Fe­ner­ba­h­ce iføl­ge avi­sen Mil­liy­et klar til at lok­ke Agger til Istan­bul som mak­ker til lands­holdskol­le­ga Si­mon Kja­er. Og som om det ik­ke var nok, er Agger sta­er­kt tvivl­s­om til de sid­ste to kam­pe i sa­e­so­nen, ef­ter han blev ta­ck­let hårdt af Vi­borgs Sø­ren Fre­de­rik­sen i gårs­da­gens 0-1-ne­der­lag.

Her sag­de la­eg­gen stop. For en stund trå­d­te han igen ind på ba­nen ef­ter be­hand­ling på si­de­linj­en. Det holdt dog ik­ke. Han blev ud­skif­tet ef­ter blot 25 mi­nut­ter til sto­re klapsal­ver. På trods af sin in­vol­ve­ring i Vi­borgs sej­rs­mål. Man til­gi­ver let si­ne hel­te.

Da­ni­el, i for­hold til din frem­tid er der snak om, at Fe­ner­ba­h­ce vil have dig. Er der hold i det?

»Det har jeg sva­ret på nog­le gan­ge, og det er ik­ke no­get, jeg har lyst til at kom­men­te­re på li­ge nu.«

Hvad ta­en­ker du om din frem­tid?

»Jeg ta­en­ker, at jeg ger­ne li­ge vil have den her (pe­ger på sin la­eg, red.) klar. Og så hå­ber jeg, at jeg kan spil­le én kamp el­ler to me­re her, og så ser jeg, hvad frem­ti­den brin­ger,« si­ger Agger til BT. Har du no­get, du ha­el­der me­re til end an­det?

»Ja, selv­føl­ge­lig har jeg det.«

Men det er ik­ke no­get, du vil si­ge?

»Nej, ik­ke li­ge nu. Vi har et styk­ke ar­bej­de, der skal gø­res fa­er­digt nu. Og det er jeg hund­re­de pro­cent fo­ku­se­ret på. Det gik ik­ke li­ge, som det skul­le i dag (i går, red.), men jeg må prø­ve at få den her (pe­ger på sin la­eg, red.) på ret køl, så jeg kan va­e­re med igen.«

Af­kla­ring må ven­te

Vil det si­ge, at du mel­der no­get ud ef­ter Søn­derjy­ske-kam­pen (sid­ste kamp i sa­e­so­nen, red.)?

»På et tids­punkt gør jeg jo. Men jeg ved ik­ke helt hvor­når,« si­ger Agger, der kan have spil­let sin sid­ste kamp for Brøndby.

I dag får han af­kla­ring på ska­dens om­fang. Og når det kom­mer til frem­ti­den? Selv­føl­ge­lig ha­el­der Da­ni­el Agger me­re til det ene end det an­det. Men no­get ty­der på, at det ik­ke li­ge er dét, som Brønd­bys fans hå­ber på.

Men man til­gi­ver jo let si­ne hel­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.