I frit fald

Med tan­ker­ne på Portu­gal og Spor­ting Lis­sa­bon har 21-åri­ge Lukas Spal­vis’ sid­ste år i AaB va­e­ret som nat og dag

BT - - SUPER LIGA - SLUTSTATUS Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le | jm­mo@sporten.dk

Lukas ’Zwei­mal’ Spal­vis op­tjen­te sit øge­navn ved si­ne man­ge dob­beltscor­in­ger. De scor­in­ger gjor­de ham til en kon­stant trus­sel i ef­ter­å­ret, hvor han ef­ter AaBs ch­eftra­e­ner Lars Søn­der­gaards eget ud­sagn var liga­ens bed­ste spil­ler.

Den be­tragt­ning var AaBtra­e­ne­ren ik­ke ene med, og det po­rtu­gi­si­ske stor­hold Spor­ting Lis­sa­bon slog der­for til og skrev un­der med den un­ge li­tau­i­ske an­gri­ber. Men si­den er det kun gå­et én vej. Ne­dad - for­å­ret har va­e­ret ka­ta­stro­falt for Spal­vis.

»En ver­den til for­skel,« er den ram­men­de for­mu­le­ring, som Lars Søn­der­gaard sa­et­ter på sin 21-åri­ge top­sco­rer, der ik­ke har le­ve­ret va­ren, si­den han skrev un­der med Spor­ting Lis­sa­bon i vin­ter.

Søn­dag kul­mi­ne­re­de den dår­li­ge sa­e­son, da Lukas Spal­vis be­gynd­te på ba­en­ken, og da han en­de­lig kom ind, le­ve­re­de han en skal­le til Es­b­jergs Emil Lyng og blev sendt fra ba­nen med et rødt kort som føl­ge­s­vend. Der­med har Lukas Spal­vis spil­let sin sid­ste kamp for AaB, og med det uper­fek­te punk­tum for øje, skal den 21-åri­ge an­gri­ber nok va­e­re glad for, at som­mer­skif­tet kom på plads i vin­ter.

»Jeg øn­sker ham alt det bed­ste, og han har og­så fortjent skif­tet på det ef­ter­år, han le­ve­re­de, men han kan va­e­re glad for, at han la­ve­de kon­trak­ten i vin­ter, for jeg er ik­ke sik­ker på, at de vil­le have skre­vet un­der med ham nu,« si­ger Lars Søn­der­gaard.

Fra suc­ces til stag­na­tion

Hi­sto­ri­en om Lukas Spal­vis be­gynd­te el­lers fyldt med AaBg­lim­mer, da han i 2014 blev dansk me­ster med nord­jy­der­ne ef­ter at va­e­re ble­vet hen­tet op fra U19-trup­pen. Si­den mester­skabs­sa­e­so­nen har Lukas Spal­vis ik­ke set sig til­ba­ge – li­ge ind­til nu, hvor han be­fin­der sig i sin før­ste rig­ti­ge spil­le­ma­es­si­ge kri­se. Og det har han haft sva­ert ved at hånd­te­re, si­ger Lars Søn­der­gaard.

»Han har ik­ke kun­net hånd­te­re den mod­gang, som han har va­e­ret in­de i. Un­ge spil­le­re svin­ger i de­res pra­e­sta­tio­ner, så­dan er det. Men det er nok kom­met bag på Spal­vis, at det og­så kun­ne ske for ham. Han skal la­e­re at hånd­te­re den mod­gang, el­lers får han det sva­ert i en uden­land­sk klub, for le­ve­rer han ik­ke der, en­der han på ba­en­ken. Det er de li­geg­la­de med. De har øko­no­mi­en til det,« si­ger Lars Søn­der­gaard, der ae­r­grer sig over, at hi­sto­ri­en om Lukas Spal­vis ik­ke end­te lyk­ke­li­ge­re:

»Den må­l­far­li­ge Spal­vis, den Spal­vis som al­le fryg­te­de i ef­ter­å­ret, ham har vi ik­ke set i det her for­år. Og om det så er mang­len­de mo­ti­va­tion, dår­lig tra­e­ning, de her små ska­der, som han har haft, el­ler man­gel på selv­til­lid, det er sva­ert at si­ge. Jeg tror, det er et mi­ks af det he­le.«

Ik­ke tvun­get til at bli­ve

Lars Søn­der­gaard for­try­der imid­ler­tid ik­ke, at AaB valg­te at be­hol­de Lukas Spal­vis sa­e­so­nen ud. An­gri­be­ren var ef­ter ne­der­la­get til Es­b­jerg selv ude at yt­re sin fru­stra­tion over, at han ik­ke fik lov at skif­te i vin­ter, da han sag­de:

»Jeg vil­le ger­ne have va­e­ret af­sted til Spor­ting al­le­re­de i vin­ter­pau­sen. Det­te var ik­ke mu­ligt, og desva­er­re har jeg haft sva­ert ved at mo­ti­ve­re mig selv.«

Men den ud­ta­lel­se for­står Lars Søn­der­gaard ik­ke me­get af og forta­el­ler, at det er no­get, som må va­e­re ble­vet sagt i fru­stra­tion.

»Den ud­mel­ding er li­ge­så me­get en fru­stra­tion over hans eget for­år. Det, jeg for­nem­me­de, var, at han ger­ne vil­le va­e­re med til at spil­le os op i top­pen her i for­å­ret. Det var ik­ke så­dan, at vi tvang ham til at bli­ve, det var en for­hand­ling,« si­ger Lars Søn­der­gaard og in­drøm­mer, at hans hold har va­e­ret for svin­gen­de, og at Lukas Spal­vis har lidt un­der det.

Lukas Spal­vis slut­ter i AaB med 19 scor­in­ger i al­le tur­ne­rin­ger i in­de­va­e­ren­de sa­e­son. De 15 af dem blev sat ind i ef­ter­å­ret.

En­gang jub­le­de Lukas Spal­vis i AaB-trøj­en, men med et mi­se­ra­belt for­år og et rødt kort si­ger han nu far­vel til klub­ben. Foto: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.