STÅLE TA­GER RIVAL

BT - - SUPER LIGA -

HEADHUNTED Først snup­pe­de de gul­det fra dem, og nu ta­ger de og­så as­si­stent­tra­e­ne­ren. FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Ståle Sol­bak­ken, har va­e­ret på rov i ul­veland og hen­tet Bri­an Pri­ske som ny as­si­stent­tra­e­ner i ste­det for Pe­ter Wet­ter­gren, der skal va­e­re na­est­kom­man­de­ren­de på det sven­ske lands­hold. »Vi ser Bri­an som en stor ka­pa­ci­tet i den rol­le. Han ken­der Su­per­liga­en sa­er­de­les ind­gå­en­de og har en so­lid in­ter­na­tio­nal er­fa­ring bå­de som spil­ler og tra­e­ner. Han er en am­bi­tiøs tra­e­ner, der har en god og sta­erk per­son­lig­hed, som, vi me­ner, vil pas­se rig­tigt godt ind i vo­res stab. Vi ser me­get frem til at få gavn af Bri­ans ev­ner i FC Kø­ben­havn ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvor vi er sik­re på, at han vil bi­dra­ge til, at vi kan nå vo­res mål,« si­ger Ståle Sol­bak­ken til klub­bens hjem­mesi­de om sin se­ne­ste sig­ning. Bach Bak ind som tra­e­ner BT er­fa­rer, at nord­man­den har måt­tet be­ta­le 800.000 kro­ner for at få Bri­an Pri­ske til ho­ved­sta­den, men selv om det er et re­la­tivt højt be­løb for et skif­te in­den for den dan­ske tra­e­ner­ver­den, var det var ik­ke på grund af pen­ge­ne, at FC Midtjyl­land lod Bri­an Pri­ske slip­pe ud af sin kon­trakt.

»Nej. Al­le vo­res tra­e­ne­re har am­bi­tio­ner, og Bri­an Pri­ske fik et rig­tigt godt til­bud om at bli­ve first team co­ach og tra­e­de et skridt op i FC Kø­ben­havn. Han får lidt me­re ansvar, end man har som as­si­stent­tra­e­ner, og det vil­le vi ik­ke stå i vej­en for. Jeg hav­de val­get at si­ge, at han skul­le op­fyl­de sin kon­trakt, men li­ge­som med Jo­nas Dal og Ton­ny Her­man­sen fin­der vi al­tid en løs­ning,« si­ger FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, der al­le­re­de har fun­det af­lø­se­ren for Bri­an Pri­ske i egen bag­ha­ve, da an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak har måt­tet indstil­le kar­ri­e­ren og nu bli­ver Jess Thorups høj­re hånd.

»Som sport­s­di­rek­tør har jeg kig­get på, at Bri­an Pri­ske har gjort rig­tig me­get for os. Han er sam­ti­dig et rig­tig godt men­ne­ske og pas­ser godt ind i vo­res va­er­di­er, for­di han går me­get op i, at men­ne­sker­ne om­kring ham har det godt, så jeg har det me­get am­bi­va­lent med det. På den ene si­de har vi mi­stet en god me­d­ar­bej­der, men på den an­den si­de har vi få­et mu­lig­he­den for at til­knyt­te Kri­sti­an Bak Bach i vo­res tra­e­ner­team,« fort­sa­et­ter Ste­in­le­in, der har skre­vet en tra­e­n­er­kon­trakt med 33-åri­ge Bach Bak for de na­e­ste tre år. Vi ser me­get frem til at få gavn af Bri­ans ev­ner i FC Kø­ben­havn ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvor vi er sik­re på, at han vil bi­dra­ge til, at vi kan nå vo­res mål

»Men vi for­ven­ter, at han skal be­gra­ves som FCM-mand li­ge­som os an­dre rig­ti­ge ul­ve, så det er for­hå­bent­lig et langt for­hold, vi kan se frem til med Kri­sti­an Bach Bak. Vi tro­e­de på, at han kun­ne kom­me til­ba­ge på ba­nen, men for­di mu­lig­he­den op­stod nu, måt­te han ta­ge en be­slut­ning og drop­pe kar­ri­e­ren. Det er en vildt stor ga­ve for os, så vi tror på, at det bli­ver fedt.« »Jo, men det vil­le have va­e­ret en lil­le smu­le sva­ert, hvis vi skul­le va­e­re endt med fi­re mand i ch­eftra­e­ner­tea­met, el­ler og­så skul­le han va­e­re endt på aka­de­mi­et, og det vil­le hel­ler ik­ke have lig­get li­ge for, så det pas­ser per­fekt det her, og­så med Baks kom­pe­ten­cer i for­hold til Jess Thorup og Lars Knud­sen (as­si­stent­tra­e­ner i FCM, red.), som er i tea­met i for­vej­en. De sup­ple­rer hin­an­den rig­tig godt.« In­den for de sid­ste år har fle­re an­dre pro­fi­le­re­de tra­e­ne­re som Glen Rid­ders­holm, Lars Fri­is, Hen­rik Ip­sen og Ton­ny Her­man­sen for­ladt FC Midtjyl­land, og det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at isa­er for­hol­det mel­lem Glen Rid­ders­holm og Claus Ste­in­le­in ik­ke slut­te­de på bed­ste vis. Claus Ste­in­le­in un­der­stre­ger dog, at af­ske­den med Bri­an Pri­ske ik­ke er ud­tryk for util­freds­hed med job­bet i FC Midtjyl­land. »Jeg sy­nes, det er en helt an­den si­tu­a­tion den­ne gang. Det er vi langt over. Pri­ske har va­e­ret og er glad for at va­e­re her. Det kan man og­så hø­re på det, Pri­ske ud­ta­ler. Han har ba­re få­et en mu­lig­hed, og det er vi rig­tig gla­de for på hans veg­ne. Vi er selv­føl­ge­lig tra­et­te af at mi­ste ham. Der er ik­ke no­gen skjult dags­or­den,« si­ger Claus Ste­in­le­in, hvis op­fat­tel­se de­les af Bri­an Pri­ske. Ti­den var rig­tig »Jeg har haft det rig­tig, rig­tig godt i FC Midtjyl­land, og der stod ik­ke no­get i stjer­ner­ne om, at jeg skul­le vi­de­re. Jeg blev jo og­så for et år si­den, da der var nog­le an­dre, der søg­te an­dre gra­es­gan­ge. Da FC Kø­ben­havn kon­tak­te­de mig, og ar­bejds­be­skri­vel­sen blev teg­net op for mig, var det no­get, jeg godt kun­ne se mig selv i, og jeg fø­ler, at det er det rig­ti­ge skridt at ta­ge for mig ef­ter fem år i FC Midtjyl­land.«

»I fod­bold­ver­de­nen er det så­dan, hvad en­ten du er tra­e­ner el­ler spil­ler, så er du am­bi­tiøs, og du vil ger­ne va­e­re den bed­ste, og så­dan er det og­så på nu­va­e­ren­de tids­punkt for mig i min kar­ri­e­re. Jeg så en mu­lig­hed for at kom­me til FCK og kun­ne bi­dra­ge med nog­le af de ting, jeg er købt ind på. Sam­ti­dig kan jeg ind­gå i et al­le­re­de fan­ta­stisk tra­e­ner­team, som må­ske ar­bej­der på en an­den må­de, end hvad jeg har va­e­ret vant til i de sid­ste par år.«

»Det spil­ler selv­føl­ge­lig ind, at jeg ved, hvad det er for nog­le am­bi­tio­ner og målsa­et­nin­ger, de har i FC Kø­ben­havn, og så får jeg mu­lig­hed for at ar­bej­de sam­men med Ståle, som er den mest vin­den­de tra­e­ner i Su­per­liga­en. Ståle har følt, at jeg var den rig­ti­ge mand for ham, og det er jeg hel­ler ik­ke selv i tvivl om, at jeg er. Der er fle­re ting i det, og jeg ved, at jeg kan bi­dra­ge med no­get, sam­ti­dig med at de har et van­vit­tigt godt se­tup.

»Beg­ge klub­ber er to­pam­bi­tiø­se og ae­r­ger­ri­ge, men ar­bej­der selv­føl­ge­lig ud fra to for­skel­li­ge stra­te­gi­er. Jeg sy­nes, det er for­kert at be­gyn­de at snak­ke om, at det ene el­ler det an­det er størst. For mig hand­ler det om, at jeg kun­ne se mig selv va­e­re i det mil­jø, jeg kom­mer over til.«

»Ja, men som sagt har jeg va­e­ret fem år i Midtjyl­land, og nu føl­te jeg, at ti­den var rig­tig til at ta­ge det her skridt med de ud­sig­ter, der lig­ger i job­bet.«

FCMs EXODUS FI­RE TRA­E­NE­RE HAR SAGT STOP I FC MIDTJYL­LAND PÅ ÉT ÅR HEN­RIK IP­SEN: Må­l­mand­stra­e­ner. An­sat 1.ja­nu­ar 2012 - op­sag­de sit job 15. ok­to­ber 2015. Sta­dig uden job. LARS FRI­IS: Hen­tet 2. april 2009 som aka­de­mi­tra­e­ner. Blev se­ne­re as­si­sten for Rid­ders­holm. Stop­pe­de 1. ja­nu­ar 2016. I dag as­si­stent i AGF. GLEN RID­DERS­HOLM: Tra­e­ner i Ikast og der­ef­ter FCM si­den 1995 med et kort af­hop til DBU. Stop­pe­de i FCM 25. ju­ni 2015. I dag ch­eftra­e­ner i AGF. BRI­AN PRI­SKE: 3. juli 2011 as­si­stent­tra­e­ner i FCM. 23. maj 2016 kø­ber FC Kø­ben­havn ham fri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.