ENS AS­SI­STENT

BT - - SUPER LIGA -

Jeg kom­mer med he­le pak­ken, og det er ik­ke kun død­bol­de, som jeg er ble­vet hand­let på i de snak­ke, jeg har haft med Ståle Sol­bak­ken og det øv­ri­ge team i FC Kø­ben­havn. Det er for­hå­bent­lig mi­ne fod­bold­fag­lig­he­der i det tak­ti­ske og tra­e­nings­ma­es­si­ge, min vin­der­kul­tur, am­bi­tio­ner, ener­gi og de­di­ka­tion, jeg er købt ind på. Fi­lo­so­fi­en er selv­føl­ge­lig, at jeg skal få men­ne­sker­ne på tra­e­nings­ba­nen til at pra­este­re bedst mu­ligt Bri­an Pri­ske FOR DYR FC Midtjyl­land kun­ne på sid­ste dag af vin­te­r­ens trans­fer­vin­due si­ge vel­kom­men til den bul­gar­ske bul­l­dozer Ni­ko­lay Bo­du­rov som af­lø­ser for Erik Svi­at­chen­ko, og den snart 30-åri­ge mid­ter­for­sva­rer har fra dag ét va­e­ret fast mand på Jess Thorups mand­skab. Bo­du­rov er frem til sa­e­so­n­af­slut­nin­gen le­jet i Cham­pions­hip­klub­ben Ful­ham, og FC Midtjyl­land kun­ne godt ta­en­ke sig at gi­ve ham en la­en­ge­re kon­trakt, men hans løn er for dyr.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tje­ner Bo­du­rov, der har et år til­ba­ge af sin kon­trakt med Ful­ham, på den rig­ti­ge si­de af 500.000 kro­ner i Eng­land, og det er me­re end dob­belt så me­get, som FC Midtjyl­land kan og vil til­by­de bul­ga­re­ren med de 35 land­skam­pe. Klas­se­spil­ler »Ni­ko­lay Bo­du­rov er en bul­garsk klas­se­spil­ler, der tje­ner rig­tig go­de pen­ge i Eng­land og og­så me­re, end vi gi­ver i FC Midtjyl­land, så som ud­gangs­punkt skal han ik­ke spil­le vi­de­re her, selv om det er en spil­ler, vi rig­tig ger­ne vil be­hol­de,« si­ger FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in.

»Det er ’mis­sion im­pos­sib­le’. Han har hjul­pet os et halvt år, og det er vi rig­tig gla­de for, men han skal vi­de­re i sin kar­ri­e­re,« til­fø­jer Ste­in­le­in, som ef­ter sa­e­so­nen og­så slut­ter sam­ar­bej­det med an­dre er­far­ne spil­le­re som Jim Larsen og Pet­ter An­der­s­son.

Sam­ti­dig har an­fø­rer Kri­sti­an Bach Bak med­delt sit kar­ri­e­re­stop, men klub­ben har ik­ke travlt med at fin­de nye le­de­re til hol­det.

»Vi har sta­dig Jakob Poul­sen, Ki­an Han­sen, Tim Sparv og Mar­tin Pu­sic frem­me. Nu får vi nog­le un­ge spil­le­re op, men vi skal he­le ti­den se på, hvor­dan vi ud­vik­ler os, og det er det, vi skal fo­ku­se­re på her i star­ten af den na­e­ste sa­e­son.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.