MOURINHO SPØGER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TVIVLSOMT VALG

Det ser ef­ter­hån­den kraf­tigt ud til, at den tid­li­ge­re In­ter-, Chel­sea- og Re­al Madrid-ma­na­ger José Mourinho gør co­me­ba­ck i Pre­mi­er Le­ague som ny ma­na­ger for Man­che­ster Uni­ted.

Og for de to er­kla­e­re­de Man­che­ster Uni­ted-fans, Jo­nas Schwartz, kom­men­ta­tor hos TV3 Sport, og den tid­li­ge­re Lyng­by-spil­ler og eks­pert i Fod­bold FM, An­ders Jo­chum­sen, er det ik­ke en tra­e­ner, der bli­ver mødt af den stør­ste be­gej­string. I hvert fald ik­ke på lang sigt, forta­el­ler An­ders Jo­chum­sen.

»Det er to­delt med Mourinho. Han har vist, at han kan gø­re no­get på den kor­te ba­ne, men jeg har min tvivl, om han kan ud­vik­le Man­che­ster Uni­ted se­ne­re hen. Jeg hav­de hel­le­re set dem gå en an­den vej,« si­ger An­ders Jo­chum­sen, der bli­ver bak­ket op af Jo­nas Schwartz. Kan pra­este­re på den kor­te ba­ne »Helt per­son­ligt er jeg ik­ke til­ha­en­ger af Mourinho. Han har en hi­sto­rik, der vi­ser, at det går galt i den tred­je sa­e­son, og det ul­mer al­le­re­de i ho­ri­son­ten,« si­ger Jo­nas Schwartz.

Beg­ge Uni­ted-fans kan se po­si­ti­ve ting i at hen­te Mourinho til klub­ben på kort sigt, hvor spil­lesti­len ik­ke bli­ver li­ge­som un­der le­gen­da­ri­ske Sir Alex Fer­gu­son, men re­sul­ta­ter­ne kan hen­tes ind.

»Mourinho har og kan ska­be en vin­der­men­ta­li­tet, og han kan ska­be re­sul­ta­ter. Og så har han go­de ar­bejds­be­tin­gel­ser med de 200 mil­li­o­ner pund, som han ryg­tes at få til at hand­le for, så han kan sa­et­te sit pra­eg på hol­det,« si­ger Jo­nas Schwartz.

For An­ders Jo­chum­sen er det isa­er po­rtu­gi­se­rens op­tra­e­den i me­di­er­ne, der be­gej­strer, samt en ud­sigt til, at der kan hen­tes nog­le sta­er­ke nav­ne ude­fra.

»Van Gaal har va­e­ret en klovn i me­di­er­ne stort set fra dag ét, men Mourinho har et helt an­det for­mat, og han er bed­re til at be­skyt­te si­ne spil­le­re. Så tror jeg og­så på, at han har pon­dus nok til at hen­te de ret­te spil­le­re. Uni­ted har gen­nem de se­ne­ste sa­e­so­ner spil­let re­sul­tat­fod­bold uden re­sul­ta­ter, men dem tror jeg, at Mourinho kan skaf­fe på kort sigt,« si­ger An­ders Jo­chum­sen.

Net­op Mourin­hos age­ren i me­di­er­ne ser Jo­nas Schwartz som en ulem­pe. ’Ga­de­d­ren­ge-at­ti­tu­den’, som Schwartz kal­der det, var fin i Chel­sea, men går ik­ke hos Man­che­ster Uni­ted. Sav­ner men­ta­li­te­ten fra 90er­ne »Der for­ven­tes en ve­l­op­dra­gen­hed hos Man­che­ster Uni­ted og i Re­al Madrid for den sags skyld, som han ik­ke pas­ser ind til. Han er en ’loo­se can­non’. Det vil han kun­ne ma­er­ke fra fan­se­ne, når han før­ste gang sø­ger en af si­ne ’in­fights’,« si­ger kom­men­ta­to­ren. Selv­om Mourinho bå­de får en so­lid pen­ge­pung og har et navn, der kan brin­ge spil­le­re ind, er der et gen­nem­gå­en­de pro­blem ved Mourin­hos spil­ler­øn­sker, som ik­ke stem­mer overens med Man­che­ster Uni­ted, me­ner An­ders Jo­chum­sen. »Jeg sav­ner den men­ta­li­tet, der var til­ba­ge i 90er­ne. De spil­le­re, der kom­mer ude­fra til Uni­ted, er ik­ke li­ge så sult­ne som dem, der kom­mer fra aka­de­mi­et, og Mourinho er ik­ke kendt for at spil­le med de un­ge spil­le­re,« si­ger An­ders Jo­chum­sen.

Vig­tigst af alt er spil­lesti­len i Man­che­ster Uni­ted. På hjem­me­ba­nen, Old Traf­ford, er pu­bli­kum vant til at bli­ve for­ka­e­let med flot fod­bold, hvil­ket de ik­ke har få­et si­den Sir Alex Fer­gu­son stop­pe­de i 2013. Og her kom­mer Mourinho ik­ke til at bli­ve en for­bed­ring, me­ner Jo­nas Schwartz. Det er to­delt med Mourinho. Han har vist, at han kan gø­re no­get på den kor­te ba­ne, men jeg har min tvivl, om han kan ud­vik­le Man­che­ster Uni­ted se­ne­re hen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.