Hvad er det, I vil ha’, ka­e­re kvin­der?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅ ER DER igen bla­est og bal­la­de om­kring det dan­ske kvin­delands­hold. Af­sa­et­tet er den­ne gang en hi­sto­rie i Ek­stra Bla­det, hvor avi­sen i går på ano­ny­me kil­der blandt an­det be­ret­te­de om, at der var ’dår­lig ke­mi’ mel­lem land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen og spil­ler­trup­pen.

Jeg var i går i kon­takt med Klavs Bruun, som ik­ke har den sto­re lyst til at snak­ke om ar­tik­len, men dog al­li­ge­vel ger­ne vil­le sky­de es­sen­sen af den ned.

»Jeg kan ik­ke gen­ken­de bil­le­det af, at der ik­ke er til­lid mel­lem mig og spil­ler­ne. Det er hel­ler ik­ke den for­nem­mel­se, jeg har ef­ter det mø­de, vi har holdt i dag. Hvad vi kon­kret har talt om, hol­der vi selv­føl­ge­lig in­ter­nt, men det var et me­get fint og kon­struk­tivt mø­de, og det er det, jeg for­hol­der mig til. Jeg er fortrøst­nings­fuld, og her­fra hand­ler det egent­lig ba­re om at hol­de skru­en i van­det og fort­sa­et­te ar­bej­det,« ly­der det fra land­stra­e­ne­ren. JEG HAR BANKET på mi­ne nor­malt på­li­de­li­ge van­d­rør, og som jeg hø­rer det, dre­jer sa­gen sig mest af alt om, at der har va­e­ret en util­freds­hed hos nog­le spil­le­re over Klavs Bruuns kom­men­tar ef­ter den mis­lyk­ke­de OL-kva­li­fi­ka­tion, hvor han ef­ter­ly­ste en bed­re form og stør­re fy­sik hos si­ne spil­le­re. Det har stødt nog­le ego­er rundt om­kring.

Men det har jeg ae­r­ligt talt sva­ert ved at for­stå. Og­så selv­om kri­tik­ken kom til at ly­de lidt bom­ba­stisk, for­di al­le nu­an­cer ik­ke nå­e­de med. For land­stra­e­ne­ren har jo ret, uan­set hvor­dan vi ven­der og dre­jer det. Og det kan umu­ligt over­ra­ske spil­ler­ne, at han har den hold­ning.

Li­ge si­den Klavs Bruun Jør­gen­sen blev an­sat, har han igen og igen på­pe­get, at de dan­ske kvin­der skal i en bed­re fy­sisk for­fat­ning og have stør­re mus­k­ler og me­re po­wer. Dan­mark hal­ter li­ge nu ef­ter man­ge af kon­kur­ren­ter­ne, og det er åben­lyst, at hvis det skal aen­dres på en ba­re no­gen­lun­de kort ba­ne, er den fy­si­ske tra­e­ning et godt sted at be­gyn­de. Man kan ik­ke plud­se­lig ska­be en ver­dens­stjer­ne el­ler sto­re in­di­vi­du­a­li­ster i lø­bet af et halvt år men man kan flyt­te me­get med et halvt års må­l­ret­tet fy­sisk tra­e­ning. MEN LANDSTRAENERENS - for­ven­te­de - på­ta­le af de fy­si­ske kva­ler har alt­så ud­løst nog­le kri­ti­ske pip rundt om i kro­ge­ne. Og det gi­ver mig lyst til at stil­le spørgs­må­let til jer, ka­e­re lands­holdskvin­der: Hvad er det egent­lig, I vil have?

I be­gik myt­te­ri mod Jan Pyt­li­ck, for­di han var for blød og ik­ke ev­ne­de at ska­e­re igen­nem. I sav­ne­de sty­ring og en ty­de­lig le­der. Nu har I få­et en land­stra­e­ner i skik­kel­se af Klavs Bruun Jør­gen­sen, som er Jan Pyt­li­cks di­a­me­tra­le mod­sa­et­ning. Som om no­gen er ty­de­lig i sin le­del­ses­stil, kon­tant og ser­ve­rer tin­ge­ne uden at pak­ke dem ind. Og som sam­ti­dig stil­ler krav om, at der skal kom­me in­put fra spil­ler­ne, for­di det nu en­gang er dem, der lø­ber rundt in­de på ba­nen og skal af­gø­re tin­ge­ne. MAN KUN­NE JO over­ve­je, om de for­na­er­me­de spil­le­re skul­le kig­ge in­dad, slå ’pro­fes­sio­na­lis­me’ op i ord­bo­gen og så se at kom­me vi­de­re. Det her er trods alt eli­tesport og ik­ke en hyg­ge­klub.

Lad mig un­der­stre­ge, at min op­le­vel­se er, at der har va­e­ret et fald i an­tal­let af kri­ti­ske rø­ster i kulis­ser­ne i for­hold til Jan Pyt­li­cks re­ge­rings­tid. Men de er ik­ke helt for­stum­met. Hver­ken på spil­ler- el­ler le­der­ni­veau.

Før de gør det, kom­mer kvin­delands­hol­det ik­ke vi­de­re fra den tri­stes­se, det har be­fun­det sig i gen­nem en år­ra­ek­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.