HER ER ÅGES START11’ER

I sam­ar­bej­de med Ti­pi­co og DBU stil­ler BT ’Team of the We­ek’-hold, når der ta­ges høj­de for en ra­ek­ke pa­ra­me­tre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅ­DAN FUN­GE­RER RANGERINGEN

HOLDPRAESTATIONER:

Al­le spil­le­re, der spil­ler for vin­den­de hold, får en hø­je­re in­deks-sco­re. An­gri­ben­de spil­le­re op­når en hø­je­re sco­re, jo fle­re mål hol­det la­ver, mens de­fen­si­ve spil­le­re får det sam­me ved at for­hin­dre mål. Pra­e­sta­tio­ner i Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga­en og La Li­ga får en hø­je­re sco­re ef­ter­fulgt af Ita­li­en, Frank­rig og de an­dre liga­er i Eu­ro­pa samt Nor­da­me­ri­ka.

MÅL:

An­gri­be­re må­les na­tur­lig­vis på de­res ev­ne til at sco­re mål, og de­res sco­re er blandt an­det ba­se­ret på an­tal­let af for­søg brugt på at sco­re mål. Mål sco­ret på straf­fe va­eg­tes min­dre.

ASSIST:

In­dek­set be­løn­ner ik­ke kun den spil­ler, der spil­ler bol­den til målsco­re­ren, men og­så den tred­jesid­ste be­rø­ring. På den må­de be­løn­nes al­le de cen­tra­le ak­tø­rer for hvert sco­ret mål. Der­u­d­over be­løn­nes spil­le­re og­så for de­res kre­a­ti­vi­tet – for nog­le gan­ge kan de bed­ste pra­e­sta­tio­ner bli­ve over­set af an­gri­be­rens bra­end­te chan­cer. Jo bed­re de skab­te chan­cer er, jo hø­je­re sco­re.

ANGREBSSPIL:

Hver suc­ces­fuld pas­ning på den sid­ste tred­je­del be­løn­nes, da det hja­el­per hol­det til at ska­be yder­li­ge­re far­lig­hed i an­gre­bet. Der­u­d­over bli­ver al­le spil­le­re be­løn­net for at frem­pro­vo­ke­re fejl, der fø­rer til om­stil­lin­ger.

REDNINGER:

En god må­l­mand­spra­e­sta­tion af­ha­en­ger af at la­ve redninger. Al­le dis­se fak­to­rer er va­eg­tet for­skel­ligt af­ha­en­gigt af po­si­tio­nen på ba­nen; en midt­ba­ne­spil­ler er for ek­sem­pel me­re an­svar­lig for at ska­be chan­cer og vil så til­sva­ren­de bli­ve straf­fet me­re for ik­ke at ska­be fle­re chan­cer end en for­sva­rer. Af­slut­nings­vis får pra­e­sta­tio­ner i Pre­mi­er Le­ague, Bun­des­liga­en og La Li­ga en hø­je­re sco­re ef­ter­fulgt af Ita­li­en, Frank­rig og de an­dre liga­er i Eu­ro­pa og Nor­da­me­ri­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.