Klar med ge­byrh

BT - - NYHEDER -

vi må ha­ve,« si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­kre­dit Dan­mark, Car­sten Nød­de­bo. Bun­det til dy­re lån Mar­tin Rie­del me­ner dog, at at pris­stig­nin­ger­ne bli­ver ind­ført på en ’hård må­de’, for­di Re­al­kre­dit Dan­mark kun­ne ha­ve ven­tet med at ha­e­ve pri­ser­ne til na­e­ste re­fi­nan­si­e­ring. At pri­ser­ne sti­ger fra 1. ok­to­ber i år be­ty­der i prak­sis, at man­ge lån­ta­ge­re er bun­det af de hø­je­re ge­by­rer i fle­re år frem, for­di de vil ha­ve kurstab ved at ind­fri de­res ga­eld med kort var­sel.

»Det ele­ment var med til at ska­be en shit­storm mod To­tal­kre­dit, og jeg sy­nes, det er lidt over­ra­sken­de, at de ik­ke har la­ert af den sag,« si­ger Mar­tin Rie­del.

For­man­den for pro­test­for­e­nin­gen Fair Bi­drags­sats er ik­ke over­ra­sket over, at Re­al­kre­dit Dan­mark nu og­så sa­et­ter pri­ser­ne op.

»De si­ger, at de er nødt til det, og at der ik­ke er an­dre mu­lig­he­der. Men de vi­ser ik­ke li­ge­frem en stor ini­ti­a­tivrig­dom in­den for al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger. Jeg sy­nes, at de skal ta­ge me­re hen­syn til de­res kun­der,« ly­der det fra for­mand Chre­sten Ib­sen. Sam­men­lign lån: Som ny på bo­lig­mar­ke­det kan der va­e­re man­ge pen­ge at spa­re ved at sam­men­lig­ne de for­skel­li­ge re­al­kre­di­tin­sti­tut­ters lån og bi­drags­sat­ser, in­den man kø­ber et lå­ne-pro­dukt. Ind­hent fle­re til­bud: Va­er op­ma­er­k­som på, at ban­ker og ejen­doms­ma­eg­le­re som re­gel sam­ar­bej­der med et be­stemt re­al­kre­di­tin­sti­tut. Det kan be­ty­de, at du ik­ke nød­ven­dig­vis får det til­bud, der er bedst for dig. Få dit hus vur­de­ret: Hvis dit hus er ste­get i va­er­di, kan det ha­ve be­tyd­ning for din bi­drags­sats. Spørg der­for dit re­al­kre­dit­sel­skab om en gen­vur­de­ring, hvis du har en for­vent­ning om, at dit hus er ble­vet me­re va­erd. (30-årigt lån, 80 pro­cent belå­ning, be­reg­ning er før skat) Med af­drags­fri­hed

Mens Nykre­dit i fe­bru­ar red en shit­storm af pga. de vars­le­de stig­nin­ger i bi­drags­sat­ser­ne kun­ne ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Car­sten Nød­de­bo i Re­al­kre­dit Dan­mark ny­de fre­den på sit kon­tor. I går hug­ge­de han til med stig­nin­ger på op til 29 pct. Ar­kiv­fo­to: Ni­el

År­lig prisstigning for et lån hos Re­al­kre­dit Dan­mark på to mil­li­o­ner kr. F1 og F2 .......................................... 4.941 kr. F3 og F4 .......................................... 3.953 kr. F1 og F2 .......................................... 5.000 kr. F3 og F4 .......................................... 4.000 kr. Kil­de Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.