Eks­per­ter: De an­dre

BT - - NYHEDER -

KONSOLIDERING Ind­til nu har to ud af fi­re af lan­dets re­al­kre­dit­sel­ska­ber stram­met ge­byr­skru­en. I fe­bru­ar var det Nykre­dits bo­lig­bank To­tal­kre­dit, der an­non­ce­re­de en stig­ning i bi­drags­sat­ser­ne, og i går kom Re­al­kre­dit Dan­mark med en lig­nen­de mel­ding til flek­slå­ne­re.

Med hvad med de re­ste­ren­de lå­ne­gi­gan­ter, BRF Kre­dit og Nor­dea?

Sel­ska­ber­ne selv vil ik­ke gi­ve nog­le ga­ran­ti­er, men fle­re eks­per­ter er over­be­vi­ste om, at de vil føl­ge trop og ha­e­ve ge­by­rer­ne.

»Det er min for­vent­ning, at de an­dre og­så vil sa­et­te pri­ser­ne op. Nor­dea har jo selv af­slø­ret, at de over­ve­jer at øge ind­tje­nin­gen i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af de­res års­rap­port, og BRF har sagt, at der ik­ke sker no­get i 2016,« si­ger pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver Mar­tin Rie­del, der dri­ver virk­som­he­den Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten. Et spørgs­mål om tid Iføl­ge Curt Li­lie­gre­en, di­rek­tør for Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­dens­cen­ter, er det kun et spørgs­mål om tid, før de re­ste­ren­de re­al­kre­di­tin­sti­tu­tio­ner og­så sa­et­ter pri­ser­ne i vej­ret.

»Der er in­tet over­ra­sken­de i, at Re­al­kre­dit Dan­mark ha­e­ver bi­drags­sat­ser­ne. Og de an­dre vil føl­ge ef­ter se­ne­st i star­ten af 2017,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.