Ha­e­ver og­så pri­sen

BT - - NYHEDER -

Han be­grun­der det med, at al­le re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne er på­vir­ket af nye krav fra dan­ske og eu­ro­pa­ei­ske myn­dig­he­der, der be­ty­der, at de skal ha­ve en stør­re øko­no­misk buf­fer samt fa­er­re af de me­re usik­re kort­sig­te­de løn. Ude­luk­ker in­tet Hver­ken BRF Kre­dit el­ler Nor­dea vil ude­luk­ke pris­stig­nin­ger:

»Vi har jo tid­li­ge­re meldt ud, at vi ik­ke gør no­get ved pri­ser­ne i 2016. At Re­al­kre­dit Dan­mark har be­slut­tet at ha­e­ve pri­ser­ne, aen­drer ik­ke den si­tu­a­tion. Men det er klart, at vi er om­fat­tet af de sam­me reg­ler, som de an­dre sel­ska­ber, og selv­føl­ge­lig er vi nødt til at for­hol­de os til dem. Hvad der måt­te ske i frem­ti­den, tør jeg ik­ke spå om,« ud­ta­ler Car­sten Tirs­ba­ek Mad­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i BRF Kre­dit

Hos Nor­dea Kre­dit ly­der mel­din­gen, at sel­ska­bet »lø­ben­de og grun­digt ana­ly­se­rer, hvor­dan vi skal for­hol­de os til de sti­gen­de ka­pi­tal­krav, til­syns­di­a­man­ten og den ak­tu­el­le mar­keds­si­tu­a­tion.«

»Vi føl­ger si­tu­a­tio­nen nø­je, og vi har selv­føl­ge­lig og­så no­te­ret os, at Re­al­kre­dit Dan­mark har sat de­res bi­drags­sat­ser op,« ud­ta­ler Tor­ben Lau­sten, der er bank­di­rek­tør for pri­vat­kun­der i Nor­dea i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.