Vand­fly­ver på vin

BT - - NYHEDER -

NY REJSERUTE BT var med på en test­flyv­ning henover København. De man­ge frem­mød­te turi­ster på Lan­ge­li­nie i København glem­te for en stund alt om Den Lil­le Havfrue, da den ny­ma­le­de vand­fly­ver fra sin hol­de­plads ved Nor­dre Told­bod i går star­te­de de to pro­pel­mo­to­rer og lag­de an til en kort fly­ve­tur henover København til ae­re for in­vi­te­re­de pres­se­folk. Selv­om sel­ve fly­et ef­ter­hån­den har 37 år på ba­gen frem­stod det i fin stand bå­de ind- og ud­ven­digt, og på trods af at plad­sen til bå­de ben og sto­re arm­be­va­e­gel­ser var be­gra­en­set, vir­ke­de ka­bi­nen me­re in­tim end klau­stro­fo­bi­sk med samt­li­ge sa­e­der be­truk­ket med nyt ly­se­gråt la­e­der. »Alt er ble­vet renove­ret i Schweiz. Fly­et er ble­vet nyla­ke­ret, og det he­le er ble­vet istand­s­at så vo­res pas­sa­ge­rer får den bedst mu­li­ge op­le­vel­se,« for­sik­rer Lars Erik Ni­el­sen, den ene af to me­de­je­re af Nor­dic Se­a­pla­nes A/S.

Tu­ren fra Nor­dre Told­bod i København en­der ved Mil­jøhav­nen i År­hus. Ha­stig­he­den un­der­vejs er 250 km/t, og rej­sen ta­ger iføl­ge fart­pla­nen 59 mi­nut­ter. De rej­sen­de skal va­e­re ved check in se­ne­st 20 mi­nut­ter før af­gang. Vand­fly­et kan ha­ve 14 pas­sa­ge­rer med om bord. Fi­re dag­li­ge af­gan­ge Da først de to pi­lo­ter lag­de an til ta­ke-off, for­svandt al­le tan­ker­ne om, at fly­et før­ste gang var på vin­ger­ne til­ba­ge i 1978. Mo­to­rer­ne brø­le­de der­ud­af, og ac­ce­le­ra­tio­nen henover van­det var me­re end nok til at tryg­ge pas­sa­ge­rer­ne til­ba­ge i flysa­e­det. Og der­ef­ter stod pro­gram­met på cir­ka et kvar­ters flyv­ning henover ho­ved­sta­den, der var ba­det i sol­ly­set fra en skyfri for­års­him­mel.

Til at be­gyn­de med vil der va­e­re fi­re af­gan­ge mel­lem ho­ved­sta­den og smilets by hver vej. Kl. 07.00, 10.00, 16.00 og 19.00 fra Aar­hus mod København og fra København mod Aar­hus kl. 08.30, 11.30, 17.30 og 20.30.

For en en­kel­bil­let skal man af Selv­føl­ge­lig skal man da va­e­re en smu­le tos­set for at kø­be et fly til 30 mil­li­o­ner kro­ner og tro, at man kan tje­ne pen­ge på at fly­ve fra Aar­hus til København med 1.800 kro­ner, og det er til­ladt at med­brin­ge seks ki­lo i hånd­ba­ga­ge.

I København fin­der det ob­liga­to­ri­ske check-in sted ved Nor­dre Tol­bod, hvor der og­så er ind­ret­tet en min­dre lo­un­ge til ven­ten­de pas­sa­ge­rer. Fly­ver man fra Aar­hus, er der check-in og af­gang fra Mil­jøhav­nen på Øst­havns­vej.

Der­med slip­per man for tu­ren fra Aar­hus Luft­havn i Tir­strup, der lig­ger godt 35 km fra sel­ve by­en.

Og det er pri­ma­ert den kor­te rej­se­tid, der er det helt sto­re trum­f­kort for den nye vand­fly­ver­ru­te.

»Vi hen­ven­der os pri­ma­ert til er­hvervs­folk af for­skel­lig slags. Ad­vo­ka­ter, la­e­ger, po­li­ti­ke­re el­ler an­dre, der har et be­hov for rej­se frem og til­ba­ge sam­me dag uden at få de­res ar­bejds­dag øde­lagt af en lang trans­port­tid,« forta­el­ler Lars Erik Ni­el­sen, der tid­li­ge­re har er­fa­ring med net­op vand­flyv­ning fra Mal­di­ver­ne, hvor han i 1992 stif­te­de Mal­di­vi­an Air Taxi. Be­gra­en­set pu­bli­kum Og iføl­ge Tra­fik­for­sker ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, Har­ry La­hr­mann, kom­mer den nye ru­te for­ment­lig og­så til at hen­ven­de sig til et be­gra­en­set pu­bli­kum.

»Vand­fly er et trans­port­mid­del, man nor­malt for­bin­der med me­re ekso­ti­ske eg­ne end Dan­mark. Så jeg reg­ner ik­ke med, at bus- og tog­for­bin­del­ser­ne kom­mer til at op­le­ve fle­re tom­me sa­e­der frem­over. Men det er da mu­ligt, at den her nye ru­te kan fin­de en ni­che, som de må­ske kan le­ve af,« ly­der vur­de­rin­gen .

Hos Lars Erik Ni­el­sen er op­ti­mis­men dog ik­ke til at ta­ge fejl af.

»Selv­føl­ge­lig skal man da va­e­re en smu­le tos­set for at kø­be et fly til 30 mil­li­o­ner kro­ner og tro, at man kan tje­ne pen­ge på at fly­ve fra Aar­hus til København,« in­drøm­mer han.

»Men jeg har i hvert fald er­fa­rin­gen og ik­ke mindst respek­ten for ud­for­drin­ger­ne, så jeg tror 100 pro­cent på, at det nok skal lyk­kes,« ly­der det fra Lars Erik Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.