Solg­te Dong for

BT - - NYHEDER -

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et be­reg­ne­de i 2013, in­den de­le af sel­ska­bet blev solgt, at Dong Ener­gy var 31,5 mia. kr. va­erd. I ok­to­ber 2013 be­slut­te­de den dan­ske stat gen­nem en ak­tie­ud­vi­del­se at sa­el­ge 19 pct. af ak­tier­ne i Dong Ener­gy til in­ve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sa­chs for ot­te mia. kr. Pen­sions­fon­den ATP og pen­sions­sel­ska­bet PFA køb­te ak­tier for tre mia. og ejer nu hen­holds­vis fem og to pct. Sta­tens eje­ran­del faldt fra 81 til ca. 60 pct. Ef­ter at le­del­se og me­d­ar­bej­de­re ud­nyt­te­de de­res ak­tie­op­tio­ner,

faldt sta­tens eje­ran­del til 57 pct. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et nå­e­de i oto­ber 2013 til enig­hed om et ka­pi­ta­lind­skud i Dong Ener­gy på i alt 11 mia. fra ATP, PFA Pen­sion og Gold­man Sa­chs. I ja­nu­ar 2014 for­lod SF re­ge­rin­gen ef­ter sto­re in­ter­ne uroligheder i for­bin­del­se med Dong-sal­get. Af­ta­len god­ken­des da­gen ef­ter i Fol-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.