UD MED SPRO­GET!

BT - - NYHEDER -

»Hvad Dong må bli­ve børsno­te­ret til med for­ven­tet va­er­di kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om, for­di det er mar­keds­føl­som­me in­for­ma­tio­ner, og jeg kan ik­ke be­kra­ef­te de tal, som frem­går af Ber­ling­s­ke,« si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht.

»Jeg vil ik­ke kom­men­te­re på ryg­ter, der vir­ker som om de er for­kert fun­de­ret. Og Kristian Thu­le­sen Da­hl er ik­ke la­en­ge­re en del af for­ligskred­sen om­kring Dong. Så jeg for­ven­ter ik­ke, at han har kon­kret vi­den om­kring si­tu­a­tio­nen.«

»Det sy­nes jeg er et un­der­ligt spørgs­mål, al den stund vi ik­ke ved, hvor det lan­der.«

»Vi kan ik­ke vi­de, hvor va­er­di­en af Dong lan­der, for­di det af­ha­en­ger af, hvor­dan mar­ke­det re­a­ge­rer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.