Slog den ve­gan­ske livs­stil hen­de ihjel?

BT - - NYHEDER -

BJERGBESTIGNING mand var beg­ge er­far­ne bjerg­be­sti­ge­re, og de var og­så beg­ge ve­ga­ne­re.

Man­den var og­så med på Mo­unt Eve­rest, men få hund­re­de me­ter før par­ret og de­res team nå­e­de top­pen, blev de beg­ge ramt af høj­de­sy­ge på grund af mang­len på ilt.

Det lyk­ke­des hold­kam­me­ra­ter­ne at få dem ned til den sid­ste lejr før top­pen, men Ma­ria Stry­dom var ud­mat­tet og stop­pe­de med at tra­ek­ke vej­ret. Hen­des mand Ro­bert Gro­pel blev red­det.

Han mod­ta­ger nu be­hand­ling på et ho­spi­tal i na­er­he­den. HØJ­DE­SY­GE

»Fy­sisk har han det ok, tror vi. Psy­kisk er han i op­løs­ning. Han har li­ge mi­stet sin ko­ne. De var ik­ke ama­tø­rer. De var er­far­ne kla­tre­re,« si­ger hans far, He­inz Gro­pel, til avi­sen The Au­stra­li­en. Vil­le be­vi­se ve­gansk styr­ke Med de­res ak­ti­ve livs­stil og hang til ek­strem­s­port øn­ske­de Ma­ria Stry­dom og hen­des mand at be­vi­se, at ve­ga­ne­re er i stand til at gø­re pra­e­cis det sam­me som kød­spi­se­re.

Før de tog af­sted på de­res se­ne­ste eks­pe­di­tion, som var plan­lagt til at va­re i syv uger, for­tal­te hun om tu­ren til Eve­rest til avi­sen på sit uni­ver­si­tet. Her for­tal­te hun, at folk tit un­dre­de sig over, at hun som ve­ga­ner kun­ne va­e­re bjerg­be­sti­ger, og at det var det, der in­spi­re­re­de hen­de til at ta­ge ud­for­drin­gen ’De Syv Tin­der’.

»Det vir­ker som om, at folk har den­ne ska­e­ve fo­re­stil­ling om, at ve­ga­ne­re er un­de­rer­na­e­re­de og sva­ge. Ved at be­sti­ge ’De Syv Tin­der’ vil vi be­vi­se, at ve­ga­ne­re kan gø­re hvad som helt og me­re til,« sag­de hun i marts i en ar­ti­kel på Mo­nash Uni­ver­si­tys hjem­mesi­de.

’De Syv Tin­der’ er en ud­for­dring for bjerg­be­sti­ge­re, der øn­sker at be­sti­ge de syv hø­je­ste bjerg­tin­der for­delt på ver­dens syv kon­ti­nen­ter.

Ve­ga­ne­re spi­ser kun plan­te­fø­de og und­går bå­de kød, aeg og ma­el­ke­pro­duk­ter, og folk un­dre­de sig til­sy­ne­la­den­de over, om par­ret som ve­ga­ne­re hav­de jern og pro­te­i­ner nok til at kla­re den ek­stre­me ud­for­dring.

Tragisk nok kla­re­de Ma­ria Stry­dom ik­ke tu­ren til top­pen af ver­dens hø­je­ste bjerg. Hun dø­de i godt 8.000 me­ters høj­de i den sid­ste lejr før top­pen.

DE SYV TIN­DER De syv hø­je­ste bjerg­tin­der er for­delt på de syv kon­ti­nen­ter. Asi­ens Mo­unt Eve­rest (8.850 m) Nor­da­me­ri­kas Mo­unt De­na­li (6.194 m) Sy­da­me­ri­kas Acon­cagua (6.981 m), Afri­kas Ki­li­manja­ro (5.895 m) Eu­ro­pas El­brus (5.642 m) An­tark­tis' Mo­unt Vin­son (4.897 m) Oce­a­ni­ens Mo­unt Kosci­usko (2.230 m.). Sidst­na­evn­te er imid­ler­tid sta­dig til dis­kus­sion, af­ha­en­gig af om man de­fi­ne­rer Au­stra­li­en og New Ze­aland som en del af Oce­a­ni­en. At be­sti­ge al­le syv bjer­ge er et po­pu­la­ert, men eks­klu­sivt mål blandt am­bi­tiø­se bjerg­be­sti­ge­re; den før­ste til at fuld­fø­re be­drif­ten var den ame­ri­kan­ske for­ret­nings­mand og bjerg­be­sti­ger Ri­chard Bass (1929-2015), der med sin be­stig­ning af Mo­unt Eve­rest i 1985 hav­de nå­et top­pen på al­le syv tin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.