Ri­si­ke­rer ti års fa­engsel

BT - - NYHEDER -

SEX-OVER­GREB Hart, hvor­dan Bill Cos­by al­le­re­de for 11 år si­den til­stod sin for­bry­del­se un­der en po­li­ti­af­hø­ring. Her in­drøm­mer Bill Cos­by an­gi­ve­ligt, at han hav­de gi­vet An­drea Con­stand be­dø­ven­de pil­ler, før de to dyr­ke­de sex. Men her hø­rer enig­he­den op. Så­le­des fast­hol­der an­kla­ger­myn­dig­he­den, at Cos­by tvang den yn­gre kvin­de til sex. Via si­ne ad­vo­ka­ter si­ger Bill Cos­by mod­sat, at Con­stand var ’fri­vil­lig sex-part­ner’.

Og Bri­an McMo­nab­le på­pe­ger yder­li­ge­re, at Cos­by og Con­stand al­le­re­de i 2006 ind­gik et for­lig, hvori hun trak ankla­ger­ne til­ba­ge, mens han be­tal­te et ukendt mil­li­onbe­løb - som ’pla­ster på sår­et’. Man­ge of­re Si­den den­gang er der dog sket me­get.

Over 50 kvin­der har så­le­des af­slø­ret, at Bill Cos­by og­så har foru­lem­pet dem.

Li­ge­som An­drea Con­stand er de an­gi­ve­ligt ble­vet be­dø­vet og vold­ta­get (fra 1968 til 2001) af den po­pu­la­e­re ko­mi­ker og man­ge­mil­li­o­na­er.

I dag er de fle­ste af dis­se sa­ger dog fora­el­det i ret­tens øj­ne. Og dét er ik­ke myn­dig­he­der­nes ene­ste pro­blem. Sag drop­pet tid­li­ge­re

I 2006 drop­pe­de om­rå­dets da­va­e­ren­de di­strikt­s­da­vo­kat Bru­ce Ca­stor så­le­des Cos­by-sa­gen på grund af ’mang­len­de be­vi­ser’. Ca­stors af­lø­ser Ke­vin Ste­e­le blev sid­ste år valgt, for­di han lo­ve­de at gen­op­ta­ge Cos­by­sa­gen.

Han vil­le med eg­ne ord ’tvin­ge Cos­by til at ta­ge an­svar’.

Og der­for me­ner man­ge, at den ny­op­ta­ge­de sag blot er for­la­en­get valg­fla­esk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.