’ ’

BT - - DE­BAT -

Det er du gør for at

ik­ke godt sik­re go­de for­hold, så vil det al­drig

set fra et bli­ve go­de for­hold set fra dy­re­nes syns­punkt. Det er ik­ke godt set fra et cir­ku­se­le­fant kra­e­ves

dy­re­vel­fa­erds­syns­punkt, dy­re­vel­fa­erds­syns­punkt, at de vil­de det, at man er født i an­den­ge­ne­ra­tions dyr bli­ver frag­tet rundt hver an­den at de fan­ge­skab. Det vil si­ge, at der ik­ke er dag. Folk har ef­ter­hån­den få­et øj­ne­ne man­ge dyr til­ba­ge i cir­kus, og det er

vil­de dyr bli­ver så me­get op for dy­re­vel­fa­erd, så de er kun et spørgs­mål om tid, før der af vil­li­ge til at gi­ve slip på den tra­di­tion, frag­tet rundt naur­li­ge grun­de vil ske en af­vik­ling. der har va­e­ret med at gå i cir­kus og se Der bli­ver stort set ik­ke født no­gen

hver an­den dag på vil­de dyr. Det skal sta­dig va­e­re mu­ligt ele­fan­ter i fan­ge­skab la­en­ge­re, og slet at se he­ste, hunde og lig­nen­de dyr i cir­kus, for­di ik­ke med to ge­ne­ra­tio­ner i ryg­gen. Der er tre cir­ku­se­le­fan­ter de dyr kan tra­e­nes til at le­ve un­der de her for­hold. til­ba­ge i Dan­mark, og når de ik­ke er der

me­re, vil de­bat­ten slut­te, for der vil ik­ke va­e­re fle­re.

UAN­SET HVOR ME­GET

så er der og­så pro­ble­mer i for­hold til sik­ker­he­den. Vi hø­rer gang på gang om ele­fan­ter, der går amok og an­gri­ber men­ne­sker, el­ler og­så ta­ger de på tur i små­by­er rundt om­kring, for­di de har brug for no­get an­det end det, man kan til­by­de dem i et om­rej­sen­de cir­kus. Det er ba­re et spørgs­mål om, hvor­når det går galt, og det kan jeg sim­pelt­hen ik­ke sid­de over­hø­rig.

UD OVER DY­RE­VEL­FA­ER­DEN, FOR AT BLI­VE

har al­tid ha­engt sam­men, men li­ge me­get hvad nog­le mid­del­må­di­ge po­li­ti­ke­re kan fin­de på, så vil cir­kus al­tid be­stå. Så la­en­ge der er børn, er der cir­kus. Cir­kus Are­na kom­mer rundt i he­le Dan­mark – og­så i yder­om­rå­der­ne. Her er der børn, som ik­ke har va­e­ret i zoo­lo­gisk ha­ve, og de kan så få en for­nuf­tig bi­o­lo­gi­ti­me, hvor de la­e­rer om dy­re­ne.

CIR­KUS OG DYR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.