Ud­vik­le for at be­va­re

BT - - DEBAT -

Ef­ter­å­ret kom­mer til øko­no­mi og va­ekst og ind­le­des al­le­re­de i dag, hvor stats­mi­ni­ste­ren hol­der et ’top­mø­de’ un­der over­skrif­ten ’Et sta­er­ke­re Dan­mark - på vej mod 2025’. Det er en kamp, som kom­mer til at hand­le om ud­vik­ling over for be­va­ring, be­spa­rel­ser over for in­ve­ste­rin­ger, stram­nin­ger over for åben­hed. Og det er me­re end en kamp om ord. VI VIL HØ­RE de fle­ste par­ti­er ta­le om, at hvis man vil be­va­re det sam­fund, vi ken­der, så skal vi det­te el­ler hint. Der er en grundstem­ning af, at no­get i sam­fun­det er tru­et. Det bål har par­ti­er­ne i høj grad selv bå­ret ved til. Fak­tisk er der na­er­mest op­stå­et en slags po­li­tisk und­ta­gel­ses­til­stand i for­la­en­gel­se af flygt­nin­geog mi­grants­trøm­men. Så par­ti­er­ne vil na­er­me sig hin­an­den i re­to­rik­ken og i re­a­li­te­ten bru­ge det gam­le kon­ser­va­ti­ve slo­gan, som man el­lers har gri­net af i åre­vis: ’Vi vil for­an­dre for at be­va­re’. Men der er oce­a­ner imel­lem dem, når man ser på, hvor me­get de vil for­an­dre, og hvad de vil be­va­re. DET BYG­GER OP til et brag af et ef­ter­år. Og det mest in­ter­es­san­te er ik­ke la­en­ge­re, om Li­be­ral Al­li­an­ce gør al­vor af trus­len om at va­el­te Løk­ke, hvis ik­ke de får let­tet top­skat­ten. Det bli­ver der­i­mod, hvor langt par­ti­er­ne vil gå for at skaf­fe det øko­no­mi­ske rå­de­rum til at le­ve op til de for­vent­nin­ger, som de selv ska­ber.

Ud­for­drin­gen er, at man har pluk­ket de lav­t­ha­en­gen­de frug­ter på re­form­tra­e­et

FO­RE­LØ­BIGT HAR STATS­MI­NI­STE­REN fat i pro­ces­sen, og dagens Ma­ri­en­borg-mø­de skal ses som op­takt til den forta­el­ling, som re­ge­rin­gen øn­sker skal do­mi­ne­re den fa­el­les for­stå­el­se af, hvor Dan­mark står. Det hand­ler om va­el­ger­nes op­fat­tel­se og me­di­e­vir­ke­lig­he­den. Og med Ma­ri­en­borg-pro­ces­sen har Løk­ke sat de øv­ri­ge par­ti­le­de­re ud på et si­despor - igen. Li­ge­som han gjor­de med se­rie tre­part­s­for­hand­lin­ger­ne. DER­FOR VIR­KER FLE­RE par­ti­er og­så af­ven­ten­de, må­ske end­da lidt rå­d­vil­de. DF har fo­kus på ind­van­dre­re og bl.a. hjem­sen­del­ses­af­ta­ler som un­der tirs­da­gens spørgsti­me til stats­mi­ni­ste­ren. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har fo­kus på be­va­re­li­ge af vel­fa­erd, bl.a. ek­sem­pli­fi­ce­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.