E FOR LI­VET

BT - - NYHEDER -

200 børn un­der 18 år får hvert år kra­eft i Dan­mark.

Fi­re ud af fem børn bli­ver hel­bredt for kra­eft, men halv­de­len af dem over­le­ver til et liv med va­ri­ge ska­der i form af f.eks. hukom­mel­ses­be­sva­er, ind­la­e­rings­pro­ble­mer, fy­si­ske mén mv. Man ved ik­ke, hvor­for børn får kra­eft, og de får sam­ti­dig me­re ag­gres­si­ve kra­eft­syg­dom­me end voks­ne.

Mens Emil raeser om­gan­ge på Sja­el­lands­rin­gen, er fle­re an­dre børn i gang med at te­ste om­drej­nin­ger. En tu­mor i ma­ven Hvis man ik­ke er helt stor nok end­nu, kan man som Ma­lek på tre år kø­re sam­men med si­ne med­brag­te voks­ne. Han va­el­ger en Fer­ra­ri, som han prø­ve­kø­rer med sin ’ynd­ling­s­on­kel’ og sin far. Ma­lek har en tu­mor i ma­ven, og en slan­ge stik­ker ud af na­e­sen på ham. Men be­gej­strin­gen i det lil­le an­sigt er ik­ke sva­er at skju­le. Han stik­ker tom­len i vej­ret til BTs jour­na­list og fo­to­graf, in­den fø­re­ren af bi­len stik­ker af sted med fle­re hund­re­de ki­lo­me­ter i ti­men.

Til­ba­ge til Emil Ja­e­ger, der er fa­er­dig med en kø­re­tur på ba­nen, ly­der dom­men:

»Det var fedt,« for­kla­rer han kort­fat­tet som en te­e­na­ger. Han stil­ler sig om i kø­en på ny, for man kan få så man­ge tu­re, man øn­sker i lø­bet af de to ti­mer, hvor de pri­va­te kø­re­re har stil­let sig selv og de­res bi­ler til rå­dig­hed. Sam­ti­dig lidt der­fra hop­per en far ud af en sort Dutch Vi­per:

»YES !!!! ,« rå­ber han og knyt­ter na­e­ver­ne, som om han hav­de vun­det i Lot­to. Der er vist in­gen tvivl om, at det har va­e­ret en raeser-op­le­vel­se for bå­de sto­re og små. Det bli­ver nok ik­ke det sam­me at kom­me til­ba­ge i min fars Sko­da!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.