’Over­før li­ge 6,7 mio. kro­ner’

BT - - NYHEDER -

FUPMAIL me­d­ar­bej­der dog først, da per­so­nen fredag 13. maj - to da­ge ef­ter den før­ste mail - modt­og nok en mail fra den fal­ske di­rek­tør.

Og­så den­ne gang blev der bedt om en over­før­sel af 6,7 mil­li­o­ner kro­ner. Og det fik den le­den­de me­d­ar­bej­der til at fat­te mi­stan­ke om, at no­get ik­ke var, som det skul­le va­e­re.

Me­d­ar­bej­de­ren kon­tak­te­de sin egen chef, som tog kon­takt til di­rek­tø­ren - og så blev man op­ma­er­k­som på fup­num­me­ret, som kal­des et ’CEO FRAUD’. I fol­kemun­de ken­der de fle­ste det nok som en ’Ni­ge­ria-mail’.

Dan­ske Bank, som var den bank, der stod for over­førs­len, blev kon­tak­tet, li­ge­som sa­gen blev meldt til po­li­ti­et. Det be­tød, at de 6,7 mil­li­o­ner kro­ner blev til­bage­ført til sty­rel­sen Un­der­sø­gel­se sat i gang Den uhel­di­ge epi­so­de har få­et sty­rel­sen til at sa­et­te en un­der­sø­gel­se af sa­gen i gang, forta­el­ler di­rek­tør Jesper Kongstad.

»Vi er na­tur­lig­vis gå­et i gang med en gen­nem­gri­ben­de un­der­sø­gel­se af så­vel he­le ha­en­del­ses­for­lø­bet som vo­res pro­ce­du­rer. Det er kun lyk­kes os at få fat i pen­ge­ne ved en me­get hur­tig ind­sats og med pro­fes­sio­nel og kom­pe­tent as­si­stan­ce fra Dan­ske Bank og po­li­ti­et,« si­ger Jesper Kongstad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.