Mo­tion bag g

BT - - NYHEDER -

SUND­HED er ik­ke nød­ven­dig­vis ne­ga­tiv, un­der­stre­ger pro­fes­soren:

»Vi er ble­vet klo­ge­re på led­degigt, og vi har op­da­get, at en tid­lig og ag­gres­siv be­hand­ling kan gø­re, at den­ne grup­pe pa­tien­ter kan få et langt bed­re liv med fa­er­re sy­ge­mel­din­ger og fa­er­re, der går på før­tids­pen­sion, for­di vi kan brem­se syg­dom­mens ud­vik­ling. Så vi ser og­så en stig­ning i an­tal pa­tien­ter, for­di prak­ti­se­ren­de la­e­ger er ble­vet bed­re til at få sendt pa­tien­ten til spe­ci­al­la­e­ge, der kan gi­ve den rig­ti­ge be­hand­ling,« si­ger Me­re­te Het­land. Kan bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det »Det er fan­ta­stisk godt, at vi i hø­je­re grad kan hol­de fle­re led­degigt­pa­tien­ter på ar­bejds­mar­ke­det end for 10 år si­den, men vi er ik­ke i mål end­nu. Vi kan sta­dig bli­ve bed­re til at be­hand­le. No­get af det, vi un­der­sø­ger li­ge nu, er, om vi kan la­eg­ge no­get af be­hand­lin­gen om til te­le­me­di­cin, hvor pa­tien­ten selv står for de­le af over­våg­nin­gen af be­hand­lin­gen,« si­ger hun.

De man­ge be­hand­lin­ger og an­tal­let af pa­tien­ter for­ven­tes ik­ke frem­over at fal­de. Tva­er­ti­mod, for­ud­ser over­la­e­ge Ole Simonsen, der er spe­ci­a­li­se­ret i slid­gigt, og ar­bej­der ved Cen­ter of Ex­cel­len­ce for Osteo­art­hri­tis ved Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal:

»Det er rysten­de, at så man­ge men­ne­sker li­der af smer­ter og der­med ik­ke er i stand til at le­ve et or­dent­lig liv. Fra USA ved vi, at der vil ske en 700 pct. stig­ning ba­re i an­tal­let af kna­e­o­pe­ra­tio­ner hen mod 2030. Der­for er det enormt vig­tigt, at vi sa­et­ter tid­ligt ind. Al­le­re­de fra fol­ke­sko­len skal vi la­e­re at pas­se på vo­res be­va­e­ge­ap­pa­rat og kor­ri­ge­re even­tu­el­le fejl­stil­lin­ger, så vi kan le­ve et ak­tivt liv uden smer­ter, og­så når vi har run­det de 50 år,« si­ger han.

Ole Simonsen på­pe­ger des­u­den vo­res ’ve­st­li­ge livs­stil’ som mu­lig år­sag til de man­ge til­fa­el­de af slid­gigt:

»Vi me­ner at kun­ne se, at in­f­lam­ma­tion (be­ta­en­del­se, red.) i led­dene er et sti­gen­de pro­blem. Ik­ke for­di vi sli­der me­re i det, end folk gjor­de for 30 år si­den, men må­ske for­di vi har skabt en livs­fø­rel­se med for lidt fy­sisk ak­ti­vi­tet og øget fedtind­hold i ma­den,« si­ger han. Kost er vig­tig Er­na­e­rings­eks­pert og for­fat­ter til bo­gen ’An­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost’ Mar­tin Kreutzer sag­de da og­så tid­li­ge­re på må­ne­den til BT:

»Sa­er­ligt gigt-pa­tien­ter kan op­nå stor ge­vinst ved at spi­se en kost fyldt med f.eks. fed fisk, grønt­sa­ger og ba­er. An­der­le­des van­ske­ligt er det med de­mens, som op­står over en lang år­ra­ek­ke, og som der­for er sva­e­re­re at be­ka­em­pe med ma­den ale­ne,« sag­de han. dan­ske­re li­der af slid­gigt Ha­e­ve­de og øm­me led, hvis der op­står be­ta­en­del­se i led­det. Isa­er om­kring ha­en­der og fød­der Det kan kni­be med at stra­ek­ke og bø­je fin­gre­ne Det kan kni­be med at hol­de på ting Di­ne led bli­ver sti­ve, når du har sid­det el­ler stå­et i sam­me stil­ling i la­en­ge­re tid Knae der ’kna­ser’ på vej op og ned ad trap­pen Smer­ter SLID­GIGT • Når led­dene bli­ver ramt af slid­gigt (i la­e­ge­sprog kal­det ar­tro­se), bli­ver bru­sken grad­vist ned­brudt. Knog­le­en­der­ne for­tyk­kes, der op­står stiv­hed i led­det, og man kan der­for ik­ke be­va­e­ge det som tid­li­ge­re. • Den grad­vi­se ned­bryd­ning af bru­sken med­fø­rer svig­ten­de funk­tion og sto­re smer­ter. • Det er mest hof­te, fin­gre, ryg og knae, der ram­mes. Syg­dom­men er ar­ve­lig og kan frem­pro­vo­ke­res af et tid­li­ge­re brud, der er he­let lidt ska­evt og der­med har be­la­stet led­det for­kert i en år­ra­ek­ke. • Slid­gigt ses ef­ter f.eks. en idra­ets­ska­de el­ler et tra­fi­kuheld. • Slid­gigt kan ik­ke hel­bre­des, men man kan lin­dre smer­ter og be­sva­er og for­sin­ke en for­va­er­ring af syg­dom­men ved bl.a. at mo­tio­ne­re. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

Slip for gigtsmerter med al­ter­na­tiv me­di­cin: Her er pra­e­pa­ra­ter­ne der vir­ker. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.