Hun er al­tid frisk på sex og fod­bold

BT - - NYHEDER -

FREM­TID Og en af pro­du­cen­ter­ne af se­xro­bot­ter me­ner til­med, at det in­den året er om­me, vil va­e­re mu­ligt at kø­be en ro­bot, som ik­ke kun gi­ver ef­ter for en­hver ta­en­ke­lig sex-fan­ta­si, men og­så er i stand til at ud­tryk­ke ube­tin­get ka­er­lig­hed og støt­te til sin ejer­mand.

La­eg der­til, at det vil va­e­re – og al­le­re­de er – mu­ligt, at styk­ke hen­de sam­men pra­e­cis som man­den måt­te øn­ske sig.

Oven­na­evn­te ’Roxxxy’ mo­del kan fås i en helt skra­bet ud­ga­ve, en sølv­mo­del og så alt­så den eks­klu­si­ve guld-ver­sion, som iføl­ge pro­du­cen­ten kan »lyt­te, ta­le, fø­re en sam­ta­le, ma­er­ke og re­a­ge­re på di­ne be­rø­rin­ger, samt be­va­e­ge si­ne kønsor­ga­ner, når hun ’be­tje­nes’«. Og der­til kom­mer, at hun fås i en ra­ek­ke prae-pro­gram­me­re­de ud­ga­ver, der mat­cher kø­be­rens øn­sker.

Ma­end og se­xle­ge­tøj er der ik­ke no­get nyt i. I år­ti­er har først op­pu­ste­li­ge duk­ker, si­den me­re re­a­li­stisk ud­se­en­de duk­ker, va­e­ret mu­ligt at få til­sendt via po­stor­dre-fir­ma­er. Hvil­ket der fak­tisk for knap ti år si­den blev la­vet en film om. ’Lars and the Re­al Girl’ hed den. Nog­le gan­ge gi­der jeg ik­ke se på hen­de. Så pil­ler jeg ba­re hen­des vag­i­na ud, og nø­jes med den

Men i takt med, at he­le ro­bot­tek­no­lo­gi­en har ud­vik­let sig eks­plo­sivt, var det selv­føl­ge­lig ba­re et spørgs­mål om tid, før der blev op­fun­det en kvin­de­lig ro­bot, der kun­ne lidt me­re end ba­re gø­re rent. Pro­to­ty­pen har ba­net vej­en I 2010 blev pro­to­ty­pen af ’Roxxxy’ pra­e­sen­te­ret, og si­den er det gå­et sta­er­kt.

»Den dag et an­er­kendt ma­ga­sin skri­ver en ar­ti­kel med over­skrif­ten ’Jeg hav­de sex med en ro­bot, og det var fan­ta­stisk’, kom­mer det vir­ke­lig til at sa­et­te skred i tin­ge­ne,« har oven­na­evn­te David Levy ved en tid­li­ge­re lej­lig­hed ud­talt.

Og nu er den dag kom­met med ar­tik­len i Men’s He­alth, hvor 57-åri­ge David Mills helt åbent forta­el­ler om det for­hold, han i to år har haft med sin sex-ro­bot Taf­fy, som al­drig har svig­tet ham. El­ler knust hans hjer­te.

»Men,« in­drøm­mer David Mills i in­ter­viewet: »Nog­le gan­ge gi­der jeg ik­ke se på hen­de. Så pil­ler jeg ba­re hen­des vag­i­na ud, og nø­jes med den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.