Kul­tur Revylu­tio­nens

BT - - KULTUR -

STAN­DUP REVY Den gar­ve­de dan­ske skuespiller og revy­mand Flem­m­ing Jensen står i spid­sen for en kvar­tet, der fu­sio­ne­rer stand-up ko­mik med den dan­ske revy­tra­di­tion – un­der det ik­ke spe­ci­elt re­vo­lu­tio­ne­ren­de navn stan­dup revy.

Ud­over Jensen er der ta­le om ko­mi­ker­ne Se­ba­sti­an Dor­set, Omar Marzouk og Mi­cha­el Schøt, der al­le er kend­te for po­li­tisk sa­ti­re. Og dét er ik­ke helt over­ra­sken­de, hvad stan­dup revy­en vil pro­fi­le­re sig på: po­li­tisk stil­ling­ta­gen.

Mod­sat den tra­di­tio­nel­le revy er der hver­ken ud­kla­ed­ning, fi­gu­rer el­ler mu­si­kalsk ak­kom­pag­ne­ment på sce­nen i PH Caféen på Vester­bro i København. Det er bl.a. sket­ch­ba­se­ret ko­mik. Går ef­ter bol­den »Der er me­get po­li­tisk sa­ti­re i revy­er­ne – og­så i stand-up. For­skel­len er, at vi ik­ke går så me­get ef­ter de en­kel­te per­so­ner el­ler po­li­ti­ke­re, men ef­ter den po­li­tik, de fø­rer,« si­ger Flem­m­ing Jensen, og de­mon­te­rer der­med det før­ste spørgs­mål: ’Hvem af jer skal ha­ve den rø­de paryk på? ’.

In­gen tvivl om, at årets dan­ske revy­of­fer bli­ver ud­la­en­din­ge­mi­ni­ste­ren – Ven­stres In­ger Støj­berg – der isa­er er mar­kant i me­di­er­ne som den, der står på mål for flygt­nin­gepo­li­tik­ken.

»Er det ik­ke det før­ste, man gør, når man mø­des før revysa­e­so­nen; dis­ku­te­rer, hvem der ta­ger den rø­de paryk på,« spør­ger den un­ge mand i sel­ska­bet, Mi­cha­el Schøt.

»For­skel­len er vel, at når de pa­ro­di­e­rer In­ger Støj­berg i Cir­kus­revy­en, er det for­di de skal – for­di det er de­res job. Hvor vi må­ske er vir­ke­lig vre­de på hen­de. Be­hand­lin­gen af flygt­nin­ge­ne er kraf­ted’me ik­ke i or­den,« si­ger Omar Marzouk.

»I er for­doms­ful­de,« si­ger Flem­m­ing Jensen, og til­fø­jer:

»Pro­ble­met er, at kø­ben­hav­ne­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.