Gul­dregn over Ade­le

BT - - KULTUR -

KONTRAKT Den stor­sa­el­gen­de san­ge­r­in­de Ade­le har iføl­ge The Gu­ar­di­an un­der­skre­vet en re­kord­s­tor kontrakt med pla­de­sel­ska­bet So­ny Mu­sic. Mul­ti-al­bum-kon­trak­ten, Ade­le net­op har ind­gå­et med So­ny Mu­sic, skri­ver sig med si­ne 90 mil­li­o­ner pund (cir­ka 864 mio. kro­ner) ind i den bri­ti­ske mu­sik­hi­sto­rie som den stør­ste hidtil for en bri­tisk kunst­ner.

Den 28-åri­ge sin­ger-songwri­ter, der i 2015 kun­ne kal­de sig for den bedst sa­el­gen­de kunst­ner i ver­den, skrev som 19-årig kontrakt med det for­holds­vis lil­le sel­skab XL Recor­dings. Kon­trak­ten, der net­op er ud­lø­bet, bli­ver er­stat­tet af So­ny Mu­sic.

Hen­des esti­me­re­re­de va­er­di er al­le­re­de vur­de­ret til 85 mio. pund, da hun har ge­ne­re­ret ek­stra­or­di­na­e­re be­løb fra sit al­bumsalg, in­klu­si­ve 35 mio. pund i salg fra hen­des se­ne­ste al­bum ’25’, der al­le­re­de har solgt 19 mio. ek­sem­pla­rer si­den ud­gi­vel­sen i novem­ber 2015 (al­bum­met fin­des hel­ler ik­ke på strea­m­ingtje­ne­ster­ne). Hem­me­lig­holdt ju­le­ga­ve So­ny-af­ta­len blev for­hand­let af Ade­les ma­na­ger Jo­nat­han Wat­kins li­ge før jul, men ind­til nu har af­ta­lens va­er­di va­e­ret holdt hem­me­lig. Hver­ken So­ny, XL Recor­dings el­ler Ade­les ma­na­ger har øn­sket at kom­me med en ud­ta­lel­se i for­bin­del­se med af­ta­len, men Tim Ing­ham, kom­men­ta­tor og stif­ter af Mu­sic Bu­si­ness Wor­ldwi­de, me­ner, at det er det per­fek­te tids­punkt for Ade­le at ryk­ke vi­de­re til et af de helt sto­re pla­de­sel­ska­ber:

»Ind­til nu har Ade­le få­et fri­hed til at bli­ve den blo­ck­bu­ster-kunst­ner hun er, men på hen­des eg­ne pra­e­mis­ser hos et pla­de­sel­skab, der an­er­kend­te og ple­je­de hen­des ta­len­ter,« si­ger Ing­ham til The Gu­ar­di­an.

»Hun er nu så etab­le­ret i mu­sik­ken og ved pra­e­cis, hvad hun vil, og det kan in­gen aen­dre på – hvil­ket gør ti­den for at flyt­te til et stort pla­de­sel­skab per­fekt.«

AN­DRE GUL­DA­EG Ade­le er den ri­ge­ste bri­ti­ske kvin­de­li­ge san­ger til da­to. De fem stør­ste kon­trak­ter hidtil: 1,5 mia. kr.: 1,2 mia. kr.: Er hvad, Po­ly­dor be­tal­te U2 for en kontrakt helt til­ba­ge i 1993.

So­ny Mu­sic køb­te ret­tig­he­der­ne til Mi­cha­el Ja­ck­sons bag­ka­ta­log ef­ter hans død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.