For­trop

BT - - KULTUR -

reg­ner revy lig med Cir­kus­revy­en. De sid­ste man­ge år har der lig­get et me­get hø­je­re tekst­ni­veau i Ny­kø­bing F. og Søn­der­borg end i Cir­kus­revy­en – bort­set fra nog­le få tek­ster af Carl Erik Sø­ren­sen. Jeg er nå­et frem til, at i stand-up si­ger man, hvad man me­ner, mens man i revy si­ger, hvad man ik­ke me­ner. For­stå­et så­dan at man ska­ber en fi­gur, man er ue­nig med og la­der ved­kom­men­de kom­me til or­de,« si­ger Flem­m­ing Jensen, og til­fø­jer: Smi­der den fa­ste ska­be­lon ud »Det er ik­ke ment ne­ga­tivt. Jeg har selv va­e­ret med i ad­skil­li­ge revy­er – men de sto­re revy­er la­ver i prin­cip­pet den sam­me fo­re­stil­ling år ef­ter år. Der er en fast ska­be­lon. Vi er be­gyndt helt fra in­gen­ting, og det er bå­de angst­pro­vo­ke­ren­de og fan­ta­stisk,« si­ger Flem­m­ing Jensen.

Nu har In­ger Støj­berg jo et fler­tal af dan­sker­ne og der­med Fol­ke­tin­get bag sig. Ik­ke at sa­ti­ri­ke­re nød­ven­dig­vis skal bø­je sig for dét. Men …

»Det er net­op li­ge så me­get no­get med at gå ef­ter de men­ne­sker, der stem­mer på tos­ser­ne.

Det er per­fekt at det fo­re­går her på PH Ca­fe­en. Det var ham, der sag­de den, der kun ta­ger al­vor for al­vor og sjov for sjov har ik­ke for­stå­et no­get af det,« ly­der den af­slut­ten­de be­ma­er­k­ning fra Omar Marzouk. De sid­ste man­ge år har der lig­get et me­get hø­je­re tekst­ni­veau i Ny­kø­bing F. og Søn­der­borg end i Cir­kus­revy­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.