In­gen snak om Kel­ler – end­nu

BT - - ALKA SUPERLIGA -

SKAL HA­VE EN SAM­TA­LE spid­sen for hol­det. Det gør han to kam­pe end­nu, og spørgs­må­let er så, hvad hans ef­ter­føl­ger har ta­enkt sig at gø­re.

Sa­gen er pre­ka­er, og der­for snor han sig, da BT spør­ger om Kel­lers frem­tid.

»Selv­føl­ge­lig har jeg fra si­de­linj­en kun­net la­e­se og hø­re, hvad der bli­ver skre­vet og sagt om­kring det. Men jeg sy­nes, det vil­le va­e­re respekt­løst at gø­re sig til dom­mer over, hvor­dan og hvor­le­des tin­ge­ne har ud­vik­let sig. Jeg sy­nes, at bå­de jeg og Ran­ders skal ha­ve lov til at ta­ge sam­ta­len om, hvor­dan vi byg­ger trup­pen op, for der er 22 spil­le­re til­ba­ge ud over Kel­ler,« si­ger »Det har vi slet ik­ke ta­get stil­ling til el­ler dis­ku­te­ret. Jeg er ik­ke ble­vet an­sat i Ran­ders, for­di jeg har en be­stemt hold­ning til, hvor­dan no­get skal lø­ses, hvis der er no­get, der skal lø­ses. Det er på an­dre pa­ra­me­tre, jeg blev an­sat.« til­ba­ge at spil­le i sa­e­so­nen, og det vil­le va­e­re respekt­løst over for det ar­bej­de, der er la­vet, og den tra­e­ner, der skal ta­ge af­sked med trup­pen, hvis jeg be­gynd­te at kom­men­te­re de ting.«

»Selv­føl­ge­lig har jeg gjort mig nog­le tan­ker, men de tan­ker har jeg ik­ke ta­enkt mig at de­le med of­fent­lig­he­den li­ge nu. De for­mer sig op­pe i mit ho­ved, og jeg skal og­så ha­ve en snak med le­del­sen i Ran­ders. Bå­de i for­hold til det du hen­ty­der til og ge­ne­relt, hvor­dan jeg skal ta­ck­le trup­pen, som jeg ik­ke har ind­gå­en­de kend­skab til, ud over at jeg har set dem spil­le,« si­ger Óla­fur Kri­stjáns­son.

Isla­en­din­gen har la­vet en to-årig af­ta­le med Ran­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.