Dur­mi­si til La Liga

BT - - ALKA SUPERLIGA -

VAMOS Den dan­ske lands­holds­spil­ler Riza Dur­mi­si er blot få de­tal­jer fra at skif­te Brønd­by ud med den span­ske klub Re­al Be­tis. Det har va­e­ret et fan­ta­stisk år for Brønd­bys Riza Dur­mi­si med stor­spil og en fast plads på det dan­ske lands­hold. Nu sa­et­ter ven­stre ba­ck­en kro­nen på va­er­ket. Han skif­ter den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn ud med An­da­lu­si­en og den span­ske klub Be­tis.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er et skif­te så godt som en re­a­li­tet. Det er så­le­des blot de sid­ste de­tal­jer, der mang­ler, in­den lands­holds­spil­le­ren kan ik­la­e­de sig den grøn- og hvid­stri­be­de Be­tis-trø­je.

Be­tis har ud­løst Riza Dur­mi­sis fri­købs­klau­sul, der lød på 15 mio. kr. Brønd­by er der­med al­le­re­de så godt som i land i for­hold til de 17 mil­li­o­ner, klub­ben skal ha­ve i kas­sen fra spil­ler­salg den­ne som­mer.

BT har va­e­ret i kon­takt med Riza Dur­mi­sis mel­lem­mand, Ni­ko­la Juric, men han har in­gen kom­men­ta­rer til det fo­re­stå­en­de klubs­kif­te.

Be­tis, der hø­rer hjem­me i den syds­pan­ske stor­by Se­vil­la, blev i den for­gang­ne sa­e­son num­mer 10 i den span­ske liga. Di­a­log Brønd­by lag­de, ef­ter at BT hav­de skre­vet om den fo­re­stå­en­de trans­fer i går, føl­gen­de med­del­el­se ud på sin hjem­mesi­de:

»Der er i dag spe­ku­la­tio­ner i me­di­er om, at Riza Dur­mi­si er ta­et på at bli­ve solgt til ud­lan­det. Brønd­by IF kan be­kra­ef­te, at der er di­a­log med fle­re uden­land­ske klub­ber om­kring et salg af Riza Dur­mi­si. Så­fremt et salg gen­nem­fø­res til en af dis­se klub­ber, vil det på­vir­ke årets re­sul­tat før skat po­si­tivt med et to­cif­ret mil­li­onbe­løb,« skri­ver Brønd­by og fort­sa­et­ter:

»Gen­nem­fø­res der umid­del­bart ik­ke et salg af Riza Dur­mi­si til en af de oven­stå­en­de in­ter­es­se­re­de klub­ber, for­ven­ter Brønd­by IF fort­sat in­ter­es­se fra an­dre uden­land­ske klub­ber frem til og med den 31. au­gust 2016, hvor som­me­rens trans­fer­vin­due luk­ker,« ly­der det fra klub­ben, der ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en.

Det er ik­ke ba­re Be­tis, der sat­ser på at luk­ke en han­del om­kring Riza Dur­mi­si. En an­den spansk klub, Cel­ta Vi­go, har end­nu ik­ke op­gi­vet hå­bet om at få den hur­ti­ge lands­holds­ba­ck i stal­den. SÅ­DAN SKRI­VER BT OM TRANSFERS BT DA­EK­KER AL­LE ak­ti­vi­te­ter i trans­fer­vin­du­et in­tenst - fra en gi­ven klubs ind­le­den­de in­ter­es­se for en spil­ler over sam­men­brud­te for­hand­lin­ger til gen­nem­før­te klubs­kif­ter. Vo­res am­bi­tion er selv at va­e­re først med nyhe­der på al­le pa­ra­me­tre. Nog­le gan­ge bli­ver hi­sto­ri­er­ne til ved hja­elp af åb­ne kil­der, an­dre gan­ge ved hja­elp af ano­ny­me kil­der. Hi­sto­ri­er, der byg­ger på ano­ny­me kil­der, er al­tid god­kendt på chef­ni­veau. Vi ci­te­rer ger­ne uden­land­ske me­di­ers hi­sto­ri­er om in­ter­na­tio­na­le transfers og vur­de­rer hver gang me­di­ets tro­va­er­dig­hed ge­ne­relt og/el­ler i for­hold til den på­ga­el­den­de spil­ler/klub. Vi ci­te­rer ger­ne uden­land­ske og dan­ske me­di­ers hi­sto­ri­er om dan­ske spil­le­re, men først når vi har vur­de­ret me­di­ets tro­va­er­dig­hed og for­søgt at ind­hen­te en kom­men­tar fra spil­le­ren, klub­ben el­ler en mel­lem­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.