Op­gør med ta­ber­kul­tu­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE BLI­VER VRISNE i Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg, når man stik­ker til dem og de­res tom­me po­kal­skab. Ef­ter 11 år har de fort­sat ik­ke vun­det et tro­fae, og de bli­ver dril­len­de kaldt ’den ti­tel­lø­se klub’ af kon­kur­ren­ter­ne. I en to­ne, der er… Skal vi si­ge gen­nem­sy­ret af en for­holds­vis stor ma­eng­de ska­de­fryd.

MEN I BSV sy­nes de ik­ke, det er sjovt at bli­ve kon­fron­te­ret med de­res mang­len­de guld­me­dal­jer - sa­er­ligt for­di de fø­ler, det er no­get, der hø­rer for­ti­den til. I ae­r­lig­he­dens navn skal det da og­så på­pe­ges, at man­ge af spil­ler­ne på det nu­va­e­ren­de hold, tra­e­ner Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen og an­dre af klub­bens le­de­re hel­ler ik­ke har ak­tier i den dår­lig­dom, der her­ske­de i nog­le år, ind­til midtjy­der­ne før sa­e­so­nen 2014/2015 for al­vor gav po­sen en or­dent­lig ry­ste­tur ef­ter et par sa­e­so­ner, hvor de hav­de un­der­pra­este­ret i stor stil. Og hvor det var me­get sva­ert at se, at det var liga­ens na­est­dy­re­ste spil­ler­ma­te­ri­a­le - kun over­gå­et af KIF Kol­ding København - som løb rundt in­de på ba­nen.

DE INVESTEREDE PEN­GE, hvor ma­sto­don­ter­ne Jy­ske Bank og Grund­fos le­ve­rer en be­trag­te­lig sjat, af­spej­le­de ik­ke det hånd­bold­ma­es­si­ge ni­veau. Det så ud til, at klub­ben led af en form for ta­ber­kul­tur - og det smit­te­de af på de spil­le­re, der kom til. Og selv­om klub­ben selv­føl­ge­lig hver­ken vil­le in­drøm­me det el­ler ta­le om det, så var det nu en­gang det, der blev talt om, når dik­ta­fo­ner­ne blev sluk­ke­de, og klub­folk og sponso­rer kun­ne ta­le uden for ci­tat.

MEN DEN SNAK kan en­de­gyl­digt bli­ve ban­ket i jor­den i fi­na­le­se­ri­en mod Team Tvis Holste­bro, hvis det en­der med et sa­et guld­me­dal­jer til Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg.

AT KLUB­BEN OVER­HO­VE­DET spil­ler fi­na­le i af­ten er im­po­ne­ren­de, og Pe­ter Breds­dor­ff fortje­ner stor an­er­ken­del­se for at ha­ve ført sit hold gen­nem et pres­set for­år­spro­gram, hvor han trods man­ge ska­der og kam­pe i bå­de dansk og eu­ro­pa­ei­sk re­gi har for­må­et at få sit mand­skab til at top­pe, når det ga­el­der. For det var det, de gjor­de i se­mi­fi­na­ler­ne mod KIF Kol­ding København, hvor de i beg­ge kam­pe for­må­e­de at kom­me til­ba­ge, selv­om de ru­ti­ne­re­de KIFe­re var ved at stik­ke af­gø­ren­de af på må­l­tav­len.

DET VID­NER OM men­tal pon­dus og selv­til­lid - no­get som tid­li­ge­re har va­e­ret en man­gelva­re hos BSV. Sam­me kva­li­te­ter får de i al­ler­hø­je­ste grad brug for, når de i af­ten på hjem­me­ba­ne i JYSK Are­na mø­der Tvis i den før­ste fi­na­le, for ve­stjy­der­ne har de­mon­stre­ret sam­me ev­ner over he­le sa­e­so­nen, hvor de helt uden si­destyk­ke har mar­ke­ret sig som liga­ens sto­re po­si­ti­ve over­ra­skel­se.

SÅ MÅ DE to fi­na­ler nu vi­se, om det er BSVs formtop el­ler Tvis’ sta­bi­li­tet, der en­der med at bli­ve udslagsgivende, når gul­det skal ud­de­les. Sik­kert er det, at uan­set ud­fal­det en­der det med, at en af klub­ber­ne for før­ste gang no­gen­sin­de kom­mer til at kun­ne kal­de sig dansk me­ster, når der lørdag af­ten er ble­vet spil­let re­tu­ro­p­gør i Holste­bro.

Så må de to fi­na­ler nu vi­se, om det er BSVs formtop el­ler Tvis’ sta­bi­li­tet, der en­der med at bli­ve udslagsgivende, når gul­det skal ud­de­les

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.