For­del el­ler ej?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GADELØB gang har be­kra­ef­tet, at man går ef­ter at få mo­to­ren klar al­le­re­de til den kom­men­de we­e­kend, har det fran­ske team fak­tisk ik­ke sagt no­get om to af­gø­ren­de ting:

1) Hvor man­ge mo­to­rer, der kan bli­ve klar – og­så Red Bull kø­rer jo med Re­nault-mo­tor og står og­så og trip­per i kø­en.

2) Hvem af kø­rer­ne, der i så fald skal ha­ve mo­to­rer­ne: Ke­vin Magnus­sen og/el­ler Jo­ly­on Pal­mer (hos Re­nault) og Max Ver­stap­pen og/el­ler Da­ni­el Ric­ci­ar­do (hos Red Bull).

Re­nault-mo­tor­chef Re­mi Taf­fin har un­der­stre­get, at der er for­bed­rin­ger i tur­bo­en og for­bra­en­dings­sy­ste­met. Hvil­ket blev be­vist ved den of­fi­ci­el­le test i Bar­ce­lo­na i sid­ste uge.

»Te­ste­ne var po­si­ti­ve, og mo­to­ren vi­ste sig me­re kraft­fuld og kø­re­ven­lig. Vi hav­de op­rin­de­ligt plan­lagt at bru­ge den nye ver­sion i Ca­na­da, da den nu­va­e­ren­de mo­tor skul­le ud­skif­tes, men hvis vi kan få sat en­he­der­ne sam­men og få va­li­de­ret dem in­den Mo­na­co, vil vi bru­ge dem, der så er til­ga­en­ge­li­ge i det løb,« har han sagt til For­mel 1s hjem­mesi­de. Ek­stra vig­tig kva­li­fi­ka­tion Ny mo­tor el­ler ej, så bli­ver lørdag ek­stra af­gø­ren­de for Ke­vin Magnus­sen (og al­le de an­dre kø­re­re) i mod­sa­et­ning til sa­e­so­nens hid­ti­di­ge løb. Her er det ek­stra vig­tigt, at der sa­et­tes en god tid. At kva­li­fi­ka­tio­nen klik­ker. »Kva­li­fi­ka­tio­nen og star­ten er al­fa og ome­ga. Hvis man kla­rer sig godt i de to øvel­ser, får man som ud­gangs­punkt et godt løb i Mo­na­co. Det er jo na­er­mest Det er ik­ke nød­ven­dig­vis er en for­del at ha­ve den nye mo­tor li­ge i Mo­na­co. Det er den ba­ne, hvor he­ste­kra­ef­ter­ne be­ty­der mindst, og så er det må­ske bed­re at ha­ve en sta­bil og gen­nem­prø­vet mo­tor umu­ligt at over­ha­le en an­den­kø­rer i Mo­na­co,« si­ger Mar­tin Jensen, team ma­na­ger hos In­sight Ra­cing og tid­li­ge­re tra­e­ner for Ke­vin Magnus­sen. For­sig­tig op­ti­mis­me Ke­vin Magnus­sen kør­te sig se­ne­ste i Q2 i Bar­ce­lo­na, men det var kun an­den gang i den­ne sa­e­son, at det ske­te. Og­så Re­nault-mak­ker Jo­ly­on Pal­mer har kon­stant lig­get og ba­lan­ce­ret med kva­li­fi­ka­tion­s­ti­der i den tun­ge del af fel­tet.

»Og hvis de fort­sa­et­ter med det, bli­ver det godt nok et langt løb søndag. Men bi­len ser ud til at ha­ve et godt me­ka­nisk vej­greb, down­for­ce, og i Mo­na­co kø­rer man med alt, hvad der er af ae­ro­dy­na­mik, så Re­nault kan godt over­ra­ske,« si­ger Mar­tin Jensen.

Og­så BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent for­sø­ger sig med en for­sig­tig op­ti­mis­me på veg­ne af fel­tets ene­ste dan­sker. Vej­ret kan gi­ve en for­del.

»Han er god til at kval­fi­ce­re sig re­la­tivt set i for­hold til bi­len. Jeg hå­ber på Q3 i den tyn­de­ste en­de som num­mer ni el­ler 10, og så kan alt jo ske. Tra­di­tio­nelt set er der og­så man­ge bi­ler, der ud­går i Mo­na­co på grund af ba­nen – og så lover vej­r­r­ud­sig­ten øsen­de regn­vejr på søndag. Det er alt sam­men til Ke­vins for­del, hvis ik­ke han selv er bøf­fet af i før­ste sving,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.