Ty­ske­re lu­rer på dansk tra­di­tions­klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I TYSK SØGELYS at få en trup på plads til den nye sa­e­son. Men først skal han vi­de, hvad han har at gø­re godt med.

»Jeg gør ik­ke no­get, in­den jeg ken­der ram­mer­ne for na­e­ste sa­e­son, og dem får jeg fra klub­bens be­sty­rel­se. Når jeg får en mel­ding, går ar­bej­det i gang,« si­ger han til Vej­le Amts Fol­ke­blad.

Og det gør han for­ment­lig først den 1. ju­ni. Den 31. maj er der ge­ne­ral­for­sam­ling i Vej­le Bold­klub, og her bli­ver ram­mer­ne stuk­ket ud for Vej­les frem­tid. In­gen kom­men­ta­rer BT har va­e­ret i kon­takt med for­mand Mo­gens Svend­sen, men han øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om frem­tids­pla­ner­ne in­den ge­ne­ral­for­sam­lin­gen.

Det står dog klart, at der er in­ter­es­se ude­fra for at over­ta­ge Vej­le. Så­le­des var der re­pra­e­sen­tan­ter for en tysk in­ve­stor på sta­dion i søn­dags, hvor Vej­le hjem­me tab­te 3-4 til Lyng­by og der­med de­fi­ni­tivt spil­le­de sig ud af op­ryk­nings­kam­pen, uaf­ha­en­gigt af Sil­ke­borgs sejr over Hor­sens. Mo­gens Svend­sen fastslog over for Vej­le Amts Fol­ke­blad, at der var ta­le om en ny grup­pe ty­ske­re i for­hold til dem, der tid­li­ge­re hav­de kig­get på klub­ben med hen­blik på at in­ve­ste­re i den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.