Mourin­hos mil­li­o­ner: Så­dan vil han styr­ke Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOLD PÅ DE GEA PHIL MCNULTY SKRI­VER, MU­LI­GE INDKØB ik­ke er pra­e­sen­te­ret som klub­bens nye ma­na­ger.

Iføl­ge de fle­ste me­di­er, er det en ak­se op gen­nem ba­nens mid­te, de to mil­li­ar­der kro­ner skal in­ve­ste­res i – alt­så en cen­tral for­svars­spil­ler, en cen­tral midtbane og en an­gri­ber. For­svar Ef­ter alt at døm­me kom­mer Chris Smal­ling til at age­re den ene af to cen­tra­le for­sva­re­re, mens hver­ken Da­ley Blind, Marcos Ro­jo, Phil Jo­nes el­ler Pad­dy McNair får lov til at va­e­re første­val­get på den an­den plads.

Ever­tons Jo­hn Sto­nes er an­gi­ve­ligt på Mourin­hos hit­lis­te, li­ge­som Chel­sea og­så la­en­ge har va­e­ret in­ter­es­se­ret i den en­gel­ske lands­holds­spil­ler. Pris­skil­tet på ham er 45 mil­li­o­ner pund iføl­ge Daily Mail, hvor en bil­li­ge­re løs­ning for Mourin­ho kun­ne va­e­re Re­al Madrids Rap­ha­el Va­ra­ne.

Der kan dog va­e­re bå­de tred­je- og fjer­de­pri­o­ri­te­ter med høj kva­li­tet i de eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, hvor­for indkøb af At­hle­tic Bil­ba­os Ay­me­ric La­por­te el­ler PSGs Marquin­hos og­så vir­ker in­ter­es­san­te. Midtbane På den of­fen­si­ve midtbane står Ju­an Ma­ta ik­ke sta­er­kt til at fort­sa­et­te. Han blev mar­gi­nal­spil­ler un­der Mourin­ho i Chel­sea, og det ser ud til, at Ma­ta ik­ke får no­gen stor rol­le i Man­che­ster-klub­ben. Ja­mes Rod­ri­gu­ez MAN­CHE­STER CI­TY GJOR­DE fra Re­al Madrid får ik­ke fast spil­le­tid, og iføl­ge Daily Mir­ror står den co­lom­bi­an­ske stjer­ne højt på Mourin­hos øn­ske­li­ste.

Den de­fen­si­ve midtbane hungrer og­så ef­ter no­get spil­le­ma­es­sig sta­bi­li­tet i ste­det for de ska­des­pla­ge­de Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger og Mor­gan Sch­nei­der­lin og den al­dren­de Mi­cha­el Car­ri­ck. Daily Mail har Chel­seas Ne­manja Ma­tic, der for al­vor blom­stre­de i Chel­sea un­der Mourin­ho, som sit bed­ste bud, for den net­te sum af 25 mil­li­o­ner pund. An­greb Zla­tan Ibra­him­ovic ryg­tes kraf­tigt til en gen­for­e­ning med Mourin­ho, hvor han skul­le age­re i en rol­le som spil­len­de as­si­stent­tra­e­ner. Men ryg­ter­ne stop­per ik­ke her.

Da Zlatans kar­ri­e­re lak­ker mod en­den, vil­le en ae­g­te stjer­ne til an­gre­bet pry­de på Mourin­hos hold. Ju­ven­tus’ Alva­ro Mora­ta, Na­po­lis Gon­za­lo Hi­gu­ain og Re­al Madrids Ka­rim Ben­ze­ma skul­le stå højt på li­sten, mens en bil­li­ge­re løs­ning kun­ne va­e­re Sout­hamp­tons Sa­dio Ma­ne, skri­ver Daily Express.

Sidst og må­ske vig­tigst for Man­che­ster Uni­ted vil José Mourin­ho me­get ger­ne hol­de på må­l­mand David de Gea. Del­vist på grund af hans enor­me kva­li­tet, men an­gi­ve­ligt og­så for­di at Re­al Madrid er in­ter­es­se­ret i den span­ske ke­e­per, og den klub øn­sker Mourin­ho ik­ke at sa­el­ge til.

af spil­le­re, som skal fryg­te for de­res frem­tid i Man­che­ster Uni­ted, hvis José Mourin­ho over­ta­ger ro­ret. Phil McNulty na­ev­ner ik­ke fa­er­re end ni spil­le­re, som han me­ner, at José Mourin­ho vil ta­ge op til over­vej­el­se. Det dre­jer sig om det over 200 mil­li­o­ner kro­ner dy­re fl­op Memp­his De­pay (fo­to) og den al­dren­de Mi­cha­el Car­ri­ck, der bli­ver 35 år til juli. Her­u­d­over pe­ger han på Phil Jo­nes, An­der Her­re­ra, Mor­gan Sch­nei­der­lin, As­hley Yo­ung, Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger og Ju­an Ma­ta som spil­le­re med en tvivl­s­om frem­tid.

at José Mourin­hos vej til suc­ces er at hol­de på David de Gea, der har va­e­ret Man­che­ster Uni­teds bed­ste mand. En livs­linje for at ’De Rø­de Dja­ev­le’ hi­ver vig­ti­ge po­int hjem. I sep­tem­ber skrev den 25-åri­ge må­l­mand un­der på en fi­re­årig kontrakt, men han har kraf­tigt va­e­ret ryg­tet til Re­al Madrid.

et kup, da de lok­ke­de ca­ta­lan­ske Pep Gu­ar­di­o­la til Eti­had, og det skri­ger ef­ter en re­ak­tion fra Man­che­ster Uni­ted. Den re­ak­tion kan me­get vel kom­me fra José Mourin­ho. På trans­fer­mar­ke­det kan de to få en af de­res før­ste kam­pe. Phil McNulty na­ev­ner Ever­ton-for­sva­re­ren Jo­hn Sto­nes som et strids­punkt mel­lem de to klub­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.