’Spio­nen er op­dig­tet’

Jour­na­list Per Mi­cha­el­sen er glad for at bli­ve hørt i retten, ef­ter Po­li­ti­ken ha­eng­te ham ud som Sta­si-spion

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@bt.dk

Der fin­des ik­ke en stor­spion, der i hidtil uset om­fang sam­ar­bej­de­de med den øst­ty­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste Sta­si un­der den kol­de krig. Så­dan ly­der det fra jour­na­li­sten Per Mi­cha­el­sen ef­ter to da­ge i Kø­ben­havns By­ret, hvor Po­li­ti­kens che­fre­dak­tør Bo Li­de­gaard har va­e­ret un­der an­kla­ge.

Po­li­ti­ken skrev i en ar­ti­kel i 2012, at Per Mi­cha­el sen, i føl­ge­kold­krigs for­ske­ren Tho­mas We­ge­ner Fri­is, hav­de spio­ne­ret for Sta­si. Som jour­na­list hav­de Per Mi­cha­el­sen el­lers va­e­ret kendt for en ra­ek­ke af­slø­ren­de ar­tik­ler og bø­ger, der af­da­ek­ke­de dan­ske Sta­si-spio­ner. Den 73-åri­ge tid­li­ge­re jour­na­list si­ger, at det er en op­dig­tet hi­sto­rie.

»Stor­spio­nen fin­des ik­ke. PET har ud­talt, at de ik­ke har så­dan en sag. Stor­spio­nen var no­get som Tho­mas We­ge­ner kon­stru­e­re­de, da han lod sig in­ter­viewe af BT,« si­ger Per Mi­cha­el­sen.

Per Mi­cha­el­sen, der har lagt sag an mod Bo Li­de­gaard for så grov bag­va­skel­se og injuri­er, at che­fre­dak­tø­ren ri­si­ke­rer bå­de fa­engsel og en bø­de på 300.000 kro­ner, er glad for at ha­ve gi­vet sin ver­sion af sa­gen.

»Det var me­get ube­ha­ge­ligt, da ar­tik­len kom frem. Det var jo helt ab­sur­de be­skyld­nin­ger. Men det har va­e­ret en god op­le­vel­se, at bli­ve hørt i retten og se min sag lagt frem. Vi skal va­e­re tak­nem­me­li­ge for, at vi le­ver i et rets­sam­fund,« si­ger han. Kun­ne ha­ve stop­pet det På rets­sa­gens an­den­dag i går blev ar­tik­lens for­fat­ter Hans David­senNi­el­sen af­hørt. Han for­kla­re­de, at Tho­mas We­ge­ner Fri­is så let som in­gen­ting kun­ne ha­ve for­hin­dret, at Po­li­ti­ken ha­eng­te Per Mi­cha­el­sen ud som stor­spion for Sta­si.

I retten for­kla­re­de Hans David­sen Ni­el­sen, at han fik nav­ne­taft o an­dre kold­krigs for­ske­re, som Tho­mas We­ge­ner Fri­is hav­de be­tro­et sig til i for­tro­lig­hed. Den ene for­sker er Bent Jensen, den an­dens iden­ti­tet er ik­ke kom­met frem.

Hans David­sen-Ni­el­sen for­kla­re­de yder­li­ge­re, at han to gan­ge rin­ge­de til Tho­mas We­ge­ner Fri­is og for­søg­te at få ham til at be­kra­ef­te hi­sto­ri­en.

Den ene gang la­e­ste han he­le ar­tik­len op for ham og spurg­te: ’Er det her løgn?’ Til det sva­re­de for­ske­ren, at han ik­ke hav­de no­gen kom­men­ta­rer og at han hver­ken vil­le be- el­ler af­kra­ef­te iden­te­ti­ten på sin spionmista­enk­te.

Hans David­sen-Ni­el­sen me­ner der­med, at for­ske­ren hav­de rig mu­lig­hed for at for­hin­dre at nav­net kom frem.

»Jeg gi­ver ham mu­lig­hed for at la­eg­ge hi­sto­ri­en ned ved at si­ge, at det ik­ke pas­ser, at det er det for­ker­te navn,« sag­de Hans David­sen-Ni­el­sen i retten.

Trods for­ske­rens mang­len­de be­kra­ef­tel­se af nav­net, valg­te Po­li­ti­ken at brin­ge hi­sto­ri­en. Bo Li­de­gaard selv for­kla­re­de tirs­dag i retten, at hans be­slut­ning om at brin­ge ar­tik­len bun­de­de i, at Per Mi­cha­el­sen som jour­na­list selv har ha­engt navn­giv­ne per­so­ner ud for at sam­ar­bej­de med Sta­si.

Tho­mas We­ge­ner Fri­is har al­drig be­kra­ef­tet, at Per Mi­cha­el­sen er den per­son han un­der­sø­ger og har ik­ke frem­lagt yder­li­ge­re dokumentation for sin mi­stan­ke. In­gen af sa­gens par­ter har ind­kaldt ham som vid­ne.

Der ven­tes at fal­de dom i sa­gen 21. ju­ni.

Det var me­get ube­ha­ge­ligt, da ar­tik­len kom frem. Det var jo helt ab­sur­de be­skyld­nin­ger. Men det har va­e­ret en god op­le­vel­se, at bli­ve hørt i retten og se min sag lagt frem Per Mi­cha­el­sen

BT for­tal­te i april 2012, at kold­krigs­for­ske­ren Tho­mas We­ge­ner Fri­is hav­de fun­det op­lys­nin­ger om en dansk Sta­si­spion. Må­ne­den ef­ter skrev Po­li­ti­ken en ar­ti­kel, hvor man­dens navn blev bragt. Det har nu ud­løst en rets­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.