SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

9. april 2012: Hi­sto­ri­ker Tho­mas We­ge­ner Fri­is si­ger i et in­ter­view med BT, at han ved et til­fa­el­de har fun­det in­for­ma­tion om en of­fent­lig kendt dansk mand, som har spio­ne­ret for Sta­si. »Det, han har gjort, er grimt og har på­vir­ket det dan­ske sam­fund i en ne­ga­tiv ret­ning,« si­ger hi­sto­ri­ke­ren. 25. maj 2012: Po­li­ti­ken of­fent­lig­gør en ar­ti­kel, hvor jour­na­list Per Mi­cha­el­sen bli­ver na­evnt som spio­nen. Mi­cha­el­sen af­vi­ser selv. Ar­tik­len ba­se­rer sig på, at We­ge­ner Fri­is iføl­ge Po­li­ti­ken har for­talt til fle­re per­so­ner, at Mi­cha­el­sen er man­den, som blev om­talt i BTs ar­ti­kel. 18. sep­tem­ber 2012: Pres­se­na­ev­net kri­ti­se­rer Po­li­ti­ken for at vi­de­re­brin­ge et ryg­te, som ik­ke er do­ku­men­te­ret. 23. maj 2016: Kø­ben­havns By­ret ind­le­der rets­sag an­lagt af Per Mi­cha­el­sen mod Po­li­ti­kens che­fre­dak­tør Bo Li­de­gaard. 21. ju­ni 2016: Der ven­tes dom i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.