HOT, HOTTERE, HOTTEST

Kas­per Sch­mei­chels even­tyr­fort a el­ling har ero­bret ver­den, mens Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is ned­t­ur har va­el­tet ten­nis­dron­nin­gen af tro­nen

BT - - SPORTEN - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Hvil­ken dansk sport­s­u­dø­ver er den hotteste på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne li­ge nu? Ba­se­ret på sponsoraf­ta­ler og ind­tje­ning er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fort­sat su­ve­ra­en, men gør man spørgs­må­let til en co­ck­tail af øje­blik­ke­lig sport­s­lig suc­ces og kom­merci­el in­ter­es­se er bil­le­det an­der­le­des.

BT har talt med tre dan­ske sponsor­eks­per­ter og gi­ver på bag­grund af det­te et bud på en rang­li­ste af Dan­marks stør­ste ak­ti­ve sports­brand li­ge nu.

1 Kas­per Sch­mei­chel DEN HELT STO­RE

og - hvis man hav­de spurgt for få år si­den uven­te­de et­ter på li­sten. Da 2012 blev til 2013 rend­te Kas­per Sch­mei­chel rundt i den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke uden at ha­ve re­pra­e­sen­te­ret A-lands­hol­det. Nu er han kon­ge af ver­dens mest eks­po­ne­re­de liga og et af de sik­re­ste kort på det dan­ske lands­hold.

Kas­per Sch­mei­chel er hi­sto­ri­en om kna­eg­ten, der tog den snørk­le­de vej og mod al­le od­ds end­te med Pre­mi­er Le­ague-po­ka­len. En rej­se ud af fars skyg­ge og ind i hjer­ter­ne på fans, sport­s­folk og glo­ba­le virk­som­he­der.

»Når man skal pe­ge på det hotteste brand­navn li­ge nu, vil jeg na­e­sten si­ge, at man bli­ver nødt til at ske­le til dags­for­men. Sch­mei­chel har li­ge slut­tet Pre­mi­er Le­ague i den mest van­vit­ti­ge tur­ne­ring no­gen­sin­de, mens Ke­vin Magnus­sen ik­ke er så langt in­de i sa­e­so­nen. Så jeg me­ner, at Sch­mei­chel fø­rer li­ge nu,« si­ger Si­mon Ba­sti­an­sen, der er sponsor­rå­d­gi­ver i MKTG i Dan­mark.

Helt i top

Iføl­ge Kas­per Sch­mei­chels dan­ske ma­na­ger i kom­merci­el­le for­hold, di­rek­tør i f. re­k­la­me, Mads Fre­de­rik­sen, ma­er­ker man da og­så en in­ter­es­se for Lei­ce­ster-ke­e­pe­ren som al­drig før.

»Der har al­tid va­e­ret in­ter­es­se for Kas­per, men når du vin­der Pre­mi­er Le­ague og på den må­de, Lei­ce­ster har gjort det på, så sker der vir­ke­lig no­get. Det har be­ty­det, at vi har få­et hen­ven­del­ser fra nog­le af de stør­ste glo­ba­le fir­ma­er i ver­den in­den for fod­bold og sport ge­ne­relt. Nog­le af de stør­ste i ver­den in­den for sponsora­ter,« si­ger Mads Fre­de­rik­sen, der ik­ke vil na­ev­ne nav­ne.

BT er­fa­rer dog, at der er ta­le om nog­le virk­som­he­der, som blandt an­dre sponso­re­rer Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lio­nel Mes­si. Det gør blandt an­dre gi­gan­ter som Co­ca Co­la, Pepsi, Adi­das og Ni­ke. For Kas­per Sch­mei­chel har det al­tid va­e­ret vig­tigt at ad­skil­le sig fra hi­sto­ri­en om sin suc­ces­ful­de far, men iro­nisk nok har net­op den forta­el­ling gi­vet hans kom­merci­el­le po­ten­ti­a­le en kraft­fuld høj­der. 2. maj blev 29-åri­ge Kas­per Sch­mei­chel en­gelsk me­ster for før­ste gang i sin kar­ri­e­re. Nøj­ag­tig som hans far gjor­de for Man­che­ster Uni­ted - på pra­e­cis sam­me da­to, 23 år tid­li­ge­re.

»Det er far og søn, de spil­ler sam­me po­si­tion, de lig­ner lidt hin­an­den, og så fik de de­res før­ste mester­skab som 29-årig på sam­me da­to uden at spil­le. Der er den­ne helt sa­er­li­ge fa­mi­lie­hi­sto­rie, og sam­ti­dig er Kas­per en per­son, der kan ta­le med al­le. Han er sym­pa­tisk, vel­ta­len­de og har no­get på hjer­te. Der er man­ge an­dre facet­ter end det, at han har vun­det Pre­mi­er Le­ague,« vur­de­rer Mads Fre­de­rik­sen, der som di­rek­tør i f.re­k­la­me og­så ar­bej­der ta­et sam­men med en ra­ek­ke af Dan­marks øv­ri­ge før­en­de sport­s­stjer­ner.

Han er dog ik­ke i tvivl: »Han er uden tvivl en af de stør­ste, hvis han ik­ke er den stør­ste af dan­ske sport­s­folk. Ca­ro­li­ne har va­e­ret klar et­ter i man­ge år, men du skal le­ve­re på ba­nen li­ge me­get hvil­ken sport, det hand­ler om. Det ha­en­ger sam­men. Jeg vil helt klart si­ge, at Kas­per er

helt i top li­ge nu«.

2 Ke­vin Magnus­sen DEN UN­GE RACERKØRER

bra­ge­de ind på den sto­re ba­ne, da han de­bu­te­re­de i For­mel 1 for McLa­ren i 2014. Si­den røg han ud i kul­den, men nu er han til­ba­ge som første­kø­rer i det stor­sat­sen­de Re­nault-team i ver­dens før­en­de mo­tor­sport­s­klas­se. Blandt de ud­valg­te i en van­vit­tigt eks­klu­siv kreds.

»Ke­vin er til­ba­ge i For­mel 1, og ba­re det, at han er til­ba­ge i det cir­kus, er helt van­vit­tigt,« si­ger Si­mon Ba­sti­an­sen og pe­ger på den enor­me øko­no­mi, der er for­bun­det med spor­ten. Sa­er­ligt i for­hold til re­k­la­meog sponsoraf­ta­ler.

Iføl­ge Si­mon Ba­sti­an­sen er Ke­vin Magnus­sen dog sta­dig et mu­le­hår ef­ter det iko­ni­ske Sch­mei­chel-brand, som sponsor­eks­per­ten på­pe­ger fak­tisk har fle­re lig­he­der med Magnus­sen. Beg­ge nav­ne da­ek­ker over en stor kar­ri­e­re over fle­re ge­ne­ra­tio­ner.

»De har beg­ge to fa­ed­re (Jan Magnus­sen og Pe­ter Sch­mei­chel.red.) som var me­get sto­re in­den for de­res sports­gren, og de er beg­ge in­vol­ve­ret i ka­em­pe glo­ba­le sports­gre­ne, som bli­ver dyr­ket og set over he­le ver­den på samt­li­ge kon­ti­nen­ter,« si­ger Si­mon Ba­sti­an­sen, der sag­tens kan fo­re­stil­le sig et snar­ligt tro­neskift på top­pen af den ak­tu­el­le li­ste.

»Kas­per Sch­mei­chel er li­ge ble­vet en­gelsk me­ster, hvor Magnus­sen ik­ke er så langt in­de i sa­e­so­nen. Han kan nå at over­ha­le Kas­per, hvis han la­ver en god pla­ce­ring el­ler vin­der et løb. Så byt­ter de plads igen.«

Stort po­ten­ti­a­le

Iføl­ge di­rek­tør i Sponsor­pe­op­le, Tho­mas Ba­du­ra, som blev en­ga­ge­ret om­kring Ke­vin Magnus­sens kom­merci­el­le sponsorak­ti­vi­te­ter, da ra­cer­kø­re­ren star­te­de hos McLa­ren i 2014, er unik­he­den i F1 en af­gø­ren­de fak­tor for den kom­merci­el­le va­er­di. Det at va­e­re en en­kelt­stå­en­de pro­fil på den stør­ste sce­ne, som det er til­fa­el­det med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. »Der kom­mer jo en eu­fori, når der pra­este­res, og den hy­pe har vi kun­net ma­er­ke om­kring Ke­vin Magnus­sen, ef­ter han sik­re­de sig sa­e­det. Hvis han så kan le­ve­re som han gjor­de i So­tji (en sy­ven­de­plads) og få sat sit af­tryk i For­mel 1, som da han blev ud­råbt som dagens kø­rer, lig­ger der en rig­tig in­teres­sant kar­ri­e­re for­an ham. Det be­ty­der, at der er nog­le ting at byg­ge på i Ke­vins sport­s­li­ge kar­ri­e­re, men selv­føl­ge­lig og­så i det kom­merci­el­le i for­hold til det at va­e­re For­mel 1-stjer­ne.«

Hvil­ket po­ten­ti­a­le lig­ger der i at va­e­re en For­mel 1-kø­rer på et stort team?

»En ting er et løn­nings­ni­veau, som kan gå hen og bli­ve på et pa­ent ni­veau, men det er klart, at alt der om­hand­ler sponsor­ind­ta­eg­ter, mer-chan­di­se og kom­merci­el­le ele­men­ter, det er så­dan nog­le ting, Ke­vin Magnus­sen skal ar­bej­de med.«

3 Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

I EN ÅR­RA­EK­KE su­ve­ra­en et­ter på en li­ste som den­ne, men li­ge nu ne­de i en bøl­ge­dal. »Der er nok in­gen tvivl om, at Woz­ni­a­cki kom­mer ind på en tred­je­plads pt. Det gør hun selv­føl­ge­lig på grund af det sport­s­li­ge,« vur­de­rer Si­mon Ba­sti­an­sen med hen­vis­ning til den re­sul­tat­ma­es­si­ge kri­se, der ef­ter­hån­den har vist sig lang­va­rig. En ned­t­ur, som i øje­blik­ket for­la­en­ges af en drilsk an­kel­ska­de, der har va­e­ret med­vir­ken­de til fal­det ned som num­mer 34 på ver­dens­rang­li­sten. Og alt­så og­så et fald fra tro­nen over Dan­marks hotteste at­le­ter li­ge nu.

Sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­se

Woz­ni­a­cki er dog sta­dig det mest ind­brin­gen­de dan­ske navn på ver­dens­plan med si­ne sponsoraf­ta­ler med Adi­das, Ba­bo­lat, Ro­lex og So­ny Eri­cs­son. Iføl­ge For­bes tjen­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki små 100 mio. kr. i pra­e­mie­pen­ge og sponsora­ter, hvor sidst­na­evn­te stod for den klart stør­ste an­del. År­sag: En sans for det kom­merci­el­le spil, som Woz­ni­a­cki-tea­met me­strer bed­re end nog­le an­dre i Dan­mark, vur­de­rer Si­mon Ba­sti­an­sen.

»Der, hvor Woz­ni­a­cki og hen­des ma­na­ge­ment er langt for­an bå­de Kas­per og Ke­vin, er i for­hold til alt det uden for ba­nen. I for­hold til sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­se og bran­ding. Når det ik­ke kø­rer på ba­nen, går det egent­lig me­get godt uden for ba­nen. Hun er for­si­de­stof. Det hol­der hen­des brand på højt ni­veau, men det er klart, at und­gå, der går Kour­ni­ko­va i den, skal hun frem på rang­li­sten igen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.