Her er Arets Hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ven­stre fløj: Magnus Bramming, Team Tvis Holste­bro

Plad­sen på ven­stre fløj er den, der er bil­ligst til salg på det­te hold. In­gen har le­ve­ret en så over­be­vi­sen­de pra­e­sta­tion, at ved­kom­men­de er umu­lig at kom­me udenom. Men Magnus Bramming sco­rer sig plad­sen, for­di han har va­e­ret en vig­tig spil­ler for Team Tvis Holste­bros sen­sa­tions­hold. Med 106 scor­in­ger har han da og­så gjort op­ma­er­k­som på sig selv, og sam­men med sin klubkol­le­ga Wies­mach i den an­den si­de, har Bramming ud­gjort en For­mel 1-va­er­dig kon­tra­fa­se, som har va­e­ret helt af­gø­ren­de for ve­stjy­der­nes suc­ces­ful­de sa­e­son.

Høj­re fløj: Pa­tri­ck Wies­mach, Team Tvis Holste­bro

Li­ga­top­sco­re­ren - 209 mål ind­til vi­de­re - er selvskre­vet. Pa­tri­ck Wies­mach har va­e­ret en stor op­le­vel­se at føl­ge i den­ne sa­e­son, hvor han har va­e­ret ual­min­de­lig ef­fek­tiv på høj­re fløj­en. Han har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med en lidt for skrø­be­lig men­ta­li­tet i mod­gang, men og­så her ser han ud til at ha­ve løf­tet sig mar­kant. Ud­over de man­ge mål har han bi­dra­get med sublimt for­svars­spil, og hans ev­ne til at ero­bre bol­de gør ham til en af liga­ens bed­ste i det de­fen­si­ve. Han vil­le va­e­re sik­ker mand på lands­hol­det, hvis ik­ke bå­de Hans Lind­berg og Las­se Svan Han­sen hav­de dansk pas.

Ven­stre ba­ck: Bo Spel­ler­berg, KIF Kol­ding København

Val­get fal­der på Bo Spel­ler­berg på ven­stre ba­ck­en. På et alt for svin­gen­de KIF Kol­ding Kø­ben­havn­mand­skab har Spel­ler­berg va­e­ret spil­le­ren med det hø­je­ste bund­ni­veau - og al­tid va­e­ret ga­rant for at gø­re KIFer­nes an­grebs­spil til en far­lig stør­rel­se. I fle­re til­fa­el­de af­gjor­de han ene mand kam­pe­ne i ef­ter­å­ret, hvor KIF ik­ke kun­ne få spil­let til at kø­re. He­le 194 mål og 137 må­l­gi­ven­de af­le­ve­rin­ger - hen­holds­vis na­est­f­lest og flest i he­le liga­en - ta­ler og­så sit ty­de­lig sprog om, hvor do­mi­ne­ren­de han har va­e­ret i den­ne sa­e­son, og de tal gør ham na­tur­lig­vis til liga­ens far­lig­ste an­grebs­vå­ben. I en al­der af 36 år.

Play­ma­ker: San­der Sa­go­sen, Aal­borg

Han har skif­tet mel­lem at spil­le ven­stre ba­ck og play­ma­ker, men han gli­der ind som spilsty­rer på Årets Hold her i BT. Den nor­ske vi­dun­der­dreng har igen i år vist, hvor­for han reg­nes blandt ver­dens al­ler­stør­ste ta­len­ter. Han er ul­tra far­lig på egen hånd, og han kan bå­de sky­de fra di­stan­cen, ta­et på for­sva­ret og har sam­ti­dig spe­ed nok i fød­der­ne til og­så at va­e­re en god gen­nem­brud­s­spil­ler. Over­blik­ket er og­så im­po­ne­ren­de med tan­ke på hans un­ge al­der, selv­om der sta­dig er plads til for­bed­rin­ger på den front. Der er ik­ke no­get at si­ge til, at bå­de Pa­ris SaintGer­main og Bar­ce­lo­na jag­ter den nor­ske bag­spil­ler.

Streg­spil­ler: Bjar­te Myr­hol, Skjern

Den nor­ske lands­holds­spil­ler kom til liga­en som et af de stør­ste nav­ne før den­ne sa­e­son fra den ty­ske top­klub Rhe­in-Neck­ar Löwen, og Bjar­te Myr­hol har vist, hvor­for han i en år­ra­ek­ke har til­hørt ver­den­se­li­ten på sin po­si­tion. Hans fy­sik, vin­de­rat­ti­tu­de og vil­je har sat sit af­tryk på Skjern-mand­ska­bet, som dog end­te med at skuf­fe i slut­spil­let, hvor Myr­hol hel­ler ik­ke for­må­e­de at ram­me sin ab­so­lut­te top­form. Det fjer­ner dog ik­ke ind­tryk­ket af en god før­ste sa­e­son i den dan­ske liga. Snup­per li­ge ak­ku­rat plad­sen for­an Mi­cha­el V. Knud­sen, der først for al­vor har ramt top­for­men i slut­spil­let.

d: Emil Ni­el­sen, År­hus

ee­per har for al­vor få­et sit gen­nem­brud i den­ne sa­e­son, hvor han har ’Emil Sta­bil’ til sig - som den se­mi­kend­te rap­per, der har hit­tet med e Is’. Net­op iskold var Emil Ni­el­sen og­så i grund­spil­let, hvor han end­te este red­nings­pro­cent af al­le ke­e­pe­re. Han var en me­get va­e­sent­lig del gen på, at År­hus blev num­mer tre i grund­spil­let og gik ind i slut­spil­let e me­dal­je­for­håb­nin­ger. De for­svandt dog no­gen­lun­de sam­ti­dig med, iel­sen kort før før­ste slut­spilskamp fik kon­sta­te­ret me­nin­gi­tis, hvil­ket stop­per for hans sa­e­son.

Høj­re ba­ck: Kas­per Søn­der­gaard, Skjern

Bå­de på as­sist-de­len og som målsco­rer har Søn­der­gaard va­e­ret på øver­ste hyl­de, og vi skal man­ge år til­ba­ge for at fin­de en li­ge så sta­bil sa­e­son fra den al­si­di­ge høj­re ba­ck. Søn­der­gaard har spil­let med et bå­de fy­sisk og men­talt over­skud og le­ve­ret på et kon­stant højt ni­veau, og vir­ke­lig­he­den er sand­syn­lig­vis, at Skjern kun mis­se­de se­mi­fi­na­ler­ne, for­di Søn­der­gaard var ska­det i hjem­me­kam­pen mod Søn­derjy­ske i slut­spil­let, hvil­ket var en stor del af for­kla­rin­gen på, at ve­stjy­der­ne tab­te op­gø­ret - og i sid­ste en­de alt­så mu­lig­he­den for en plads i me­dal­je­kam­pe­ne.

Tra­e­ner: Pa­tri­ck Wester­holm, Team Tvis Holste­bro

Det er gan­ske en­kelt helt enormt im­po­ne­ren­de, hvad Pa­tri­ck Wester­holm har ud­ret­tet i Team Tvis Holste­bro i den­ne sa­e­son. Ve­stjy­der­ne var på for­hånd ud­råbt til sa­e­so­nens skuf­fel­se af et enigt eks­pert­kor, men den fin­ske ch­eftra­e­ner var li­geg­lad med mang­len­de til­lid og fle­re sto­re pro­fi­lers af­gang. Han har ban­ket et slag­kraf­tigt og me­get sta­bilt kol­lek­tiv sam­men, der spil­ler ef­ter en helt klar fi­lo­so­fi, hvor al­le spil­le­re ved pra­e­cis, hvad de skal. Om Tvis en­der med DM-guld el­ler ej, er Wester­holms ar­bej­de i år no­get af det mest im­po­ne­ren­de, vi har set på si­de­linj­en i man­ge år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.